Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba

Cần phân biệt rõ giữa ảo ảnh thị giác và ảo giác. Một ảo ảnh thị giác có từ một đối tượng thị giác được giải thích sai bởi con mắt và trí năng, như một miếng vải đen treo trên xà nhà mà lầm là một con dơi. Một ảo giác là một phóng chiếu của tâm thức độc lập với cái bên ngoài nào. Nó được minh họa theo truyền thống là những mê lầm do loại cây dhatora (táo gai).

Ảo giác cũng có thể dùng như một tương tự của maya nhưng Longchenpa đề cập ở đây trong tương tự thứ ba với ảo ảnh thị giác để xói mòn niềm tin của chúng ta vào thế giới cụ thể bên ngoài. Sự nhấn mạnh ở đây vào thế giới bên ngoài là như huyễn vì nó không có lõi, không có nhân, hay ‘tự ngã’. Môi trường chung quanh của chúng ta chắc chắn được các giác quan thấy nhưng thật ra không hiện hữu, ‘vắng mặt’, bởi vì không nền. Hãy khảo sát nó với con mắt nội quán và giống như ảo ảnh thị giác, nó tan biến và những dè dặt lý trí của chúng ta không tránh khỏi tiêu tan. Quang cảnh thuộc giác quan có vẻ ở ngoài xuất hiện như là thật chỉ bởi vì nhu cầu an toàn của chúng ta trong mỗi sự cố giác quan, một tiến trình trôi chảy tự nhiên từ sự chắc thật của một bản ngã để thoát khỏi sự sợ mất bản ngã. Như vậy, nhận biết bản tánh như bầu trời của tâm là tương thích trực tiếp với sự mất bản ngã của chúng ta.

 

 

 

SHARE:

Trả lời