Mục lục

SHARE:


EINSTEIN và ĐỨC PHẬT – NHỮNG LỜI NÓI TƯƠNG TỰ
Biên tập: Thomas J. Mc Farlane
Giới thiệu: Wes Nisker
Thiện Tri Thức

1. Mục lục
2. Giới thiệu bởi Wes Nisker
3. Những Lời Nói Đầu Của Người Biên Tập
4. Những Lời Nói Tương Tự, Những Thế Giới Tương Tự
5. Những Nhà Vật Lý Học
6. Những Nhà Đạo Học
7. Kinh nghiệm Con người
8. Hòn Đá Thử của Chân lý
9. Nghịch lý và Mâu thuẫn
10. Nói được và Không thể nói được
11. Chủ thể và Đối tượng
12. Tên gọi và hình tướng
13. Những Ảo tưởng và những Mê lầm
14. Những Sóng, những Trường và Năng lượng
15. Những Hạt và Vật chất
16. Toàn Thể và Tương Thuộc
17. Thời gian và Không gian
18. Biểu lộ và nhân quả
19. Nhất thể và Đa thù
20. Vật lý học và Đạo học

Mục lục

Giới Thiệu  Bởi Wes Nisker. 5

Những Lời Nói Đầu Của Người Biên Tập. 11

Những Lời Nói Tương Tự, Những Thế Giới Tương Tự. 21

Những Nhà Vật Lý Học. 25

Những Nhà Đạo Học. 37

Những Lời Nói Tương Tự. 47

Kinh Nghiệm Con Người 49

Hòn Đá Thử Của Chân Lý. 59

Nghịch Lý Và Mâu Thuẫn. 69

Nói Được Và Không Thể Nói Được. 79

Chủ Thể Và Đối Tượng. 91

Tên Gọi Và Hình Tướng. 103

Những Ảo Tưởng Và Những Mê Lầm.. 117

Những Sóng, Những Trường Và Năng Lượng. 129

Những Hạt Và Vật Chất 139

Toàn Thể Và Tương Thuộc. 151

Thời Gian Và Không Gian. 163

Biểu Lộ Và Nhân Quả. 177

Nhất Thể Và Đa Thù. 187

Vật Lý Học Và Đạo Học. 197

SHARE:

Trả lời