CÁC TỰA SÁCH MỚI THIỆN TRI THỨC

SHARE:

CÁC TỰA SÁCH MỚI THIỆN TRI THỨC

 

  • Tràng hoa giải thoát – Gampopa – TTT54 – 2013
  • Vòng hoa báu bốn pháp – Longchen Rabjampa – TTT55 – 2014
  • Thực hành Kinh Kim Cương bát nhã – Đương Đạo – TTT56 – 2015
  • Kinh Viên Giác lược giảng – Đương Đạo – TTT57 – 2015
  • Bạn là đôi mắt của thế giới – Longchenpa – TTT58 – 2015
  • Đi vào kinh Hoa Nghiêm – Nguyễn Thế Đăng – TTT59 – 2015
  • Kinh Lăng Nghiêm hành giải – Đương Đạo – TTT60 – 2016
  • Lục tổ Pháp Bảo Đàn Kinh giảng giải – Đương Đạo – TTT61 – 2016
  • Hiện quán trang nghiêm luận – Thrangu Rinpoche – TTT62 – 2016

SHARE:

Trả lời