TRANG ĐẦU

SHARE:


MỘT TIA SẤM CHỚP SÁNG TRONG ĐÊM TỐI
Bồ Tát Hạnh của Shantideva
Việt dịch: Đoàn Phụng Mệnh, Thiện Tri Thức 1999

1. TRANG ĐẦU
2. LỜI NÓI ĐẦU
3. GHI CHÚ CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ
4. DẪN NHẬP: CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT
5. Những lợi lạc của Bồ đề tâm
6. Ôm lấy Bồ đề tâm
7. Cẩn thận
8. Chú ý
9. Nhẫn nhục
10. Tinh tấn
11. Thiền định
12. Hồi hướng
13. CHÚ THÍCH
14. THUẬT NGỮ

Trang Đầu

Nguyện Bồ đề tâm qúy báu nảy sinh 
Ở những ai nó chưa được phát sinh. 
Và nơi nào nó đã sanh ra,chớ để dừng tắt, 
Mà ngày càng lớn rộng khắp nơi nơi

SHARE:

Trả lời