Tháng Mười Một 20, 2015

THUẬT NGỮ

Thuật ngữ   Ba cõi, hay ba thế giới : Trong một số văn cảnh,

CHÚ THÍCH

 Chú thích 1. Kunu Rinpoche (1885-1977), ngài vốn đến từ Ấn Độ, học ở Tây

Hồi hướng

Hồi hướng   Chương cuối này của Bồ Tát Hạnh là sự hồi hướng công

Trí huệ

Trí huệ   1. Tất cả những ngành này của Giáo Pháp Bậc Đại Lực

Thiền định

Thiền định   1. Bây giờ tinh tấn đã được phát triển, Tôi sẽ tập

Tinh tấn

Tinh tấn   Sau khi phát Bồ đề tâm và tiến những bước để ngăn

Nhẫn nhục

Nhẫn nhục   Chương này nói về nhẫn nhục, nó cùng với thiền định, chủ

Chú ý

Chú ý   1. Những người muốn giữ gìn giới hạnh Phải giữ gìn tâm

Cẩn thận

Cẩn thận   Tư tưởng Bồ đề tâm giờ đã được phát sinh trong tâm