CHUYỂN SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN VỀ CÙNG MỘT NỀN TẢNG

SHARE:


NHỮNG LỐI VÀO THỰC TẠI TỐI HẬU
Dudjom Rinpoche – Việt dịch: Nguyễn An Cư – Thiện Tri Thức 2004

1. Giới Thiệu
2. PHẬT QUẢ KHÔNG THIỀN ĐỊNH
3. TÁNH KHÔNG CỦA MỌI SỰ VẬT
4. THỀ NHẬP VÀO NHƯ HUYỄN
5. BẢY ĐẶC TÍNH NHƯ KIM CƯƠNG CỦA HƯ KHÔNG
6. THỂ NHẬP TÍNH CÁCH NHƯ MỘNG CỦA TÁNH KHÔNG
7. THẦN LINH VÀ MA QỦY CHỈ LÀ SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC
8. THỰC TẠI VỐN LÌA CÁC HÌNH TƯỚNG
9. CHUYỂN SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN VỀ CÙNG MỘT NỀN TẢNG
10. NHỮNG HÌNH TƯỚNG XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
11. KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ NGUYỆN
12. TÁNH GIÁC VÀ NHỮNG BIỂU LỘ CỦA NÓ
13. LÝ DO THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG BỔN TÔN VÀ CÁC CỎI TỊNH ĐỘ
14. NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU
15. CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN
16. PHÂN BIỆT TRÍ VÀ THỨC
17. LỜI BẠT CỦA ĐỨC NGÀI Dudjom Rinpoche
18. Phân Tích và Phác Họa Cơ Cấu của Đức Ngài Dudjom Rinpoche

CHUYỂN SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN VỀ CÙNG MỘT NỀN TẢNG

Theo như vậy, sau một thời gian dài , tôi đã đạt đến một kết luận quyết định về sự không hiện hữu. Tuy nhiên , dù tôi hiểu mọi hiện tượng hình tướng trong thế giới này là trống không về phần chúng, nhưng vẫn còn nhiều phần nhánh của tánh Không có vẻ như vô ký. Vào lúc đó, tôi gặp Dorje Drolod tối thượng và cao cả trong một thị kiến, đang tụng chữ Hung, phát lộ sanh tử và Niết bàn là sự phô diễn của tánh Không.

Lúc đó tôi nói, “ Thưa bổn tôn đặc biệt của con, bậc trọn hảo và tối thượng ! Dù về mặt trí thức con hiểu Sanh tử và Niết bàn là tánh Không, nhưng tánh Không này vẫn vô ký, không có lợi lạc không có tác hại. Như vậy là sao ? ”.

Bổn tôn trả lời, “ Hỡi người có đạo tâm, chúa tể của hư không, hãy chuyển tất cả Sanh tử và Niết bàn về tánh Không, hãy chuyển tánh Không về bản tánh của mình, hãy chuyển bản tánh nhất như này của mình về nền tảng của hiện thể mình, hãy chuyển Sanh tử và Niết bàn thành trò phô diễn của nền tảng này và
hãy chuyển Sanh tử và Niết bàn là một này về chính nền tảng nhất như của hiện thể mình ấy ! .

“Những phản chiếu của tinh tú trong đại dương là trò phô diễn của đại dương. Hư không là thai tạng của thế giới như đồ chứa đựng và những cái nó chứa đựng. Thật tánh của thực tại xuyên thấm và trải rộng trùm khắp sanh tử và niết bàn. Hãy hiểu bản chất của những thí dụ này và điều chúng hiển nghĩa. Như thế,
Con sẽ trở thành một thiền giả trùm khắp toàn bộ Sanh tử và Niết bàn. ”

Với những lời này, ngài biến mất.

****

SHARE:

Trả lời