PHỤ LỤC

SHARE:

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức
Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship :
The precepts of the Gurus-Evans Wentz-Oxford University Press, 1967
A precious Garland of the Supreme Path-Lama Yeshe Gyamtso-Snow Lion, 1996

Sơ lược tiểu sử Đức Gampopa
Trang Mở Đầu
HAI MƯƠI TÁM ĐỀ MỤC NHỮNG CHÂM NGÔN THIỀN
MƯỜI NGUYÊN NHÂN CỦA HỐI TIẾC
MƯỜI YÊU CẦU TIẾP THEO
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG DỰA
MƯỜI ĐIỀU NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
MƯỜI ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH
MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
MƯỜI LẦM LẠC
MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA KHÔNG LẦM
MƯỜI BỐN THẤT BẠI TRẦM TRỌNG
MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI MỘT DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI CAO CẢ
MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH
MƯỜI CÁCH TỰ TẠO THÀNH TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU TỐT ĐẸP LỚN LAO NGƯỜI TA LÀM CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU HOÀN HẢO
MƯỜI LỖI LẦM TRẦM TRỌNG CỦA HÀNH GIẢ
MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN
MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
MƯỜI ĐIỀU CHỈ LÀ DANH TỪ
MƯỜI ĐIỀU HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN NHƯ LÀ ĐẠI AN LẠC
Lời Bạt
CHÚ THÍCH
PHỤ LỤC
Tăng Cường Lòng Sùng Mộ Trong Tâm Mình: Cầu gọi các Guru từ nơi xa JAMGOŠN KONGTRUŠL LODROŠ THAYE 

NAMO GURAVE

Sự thực hành kêu cầu các bậc Guru từ nơi xa này được mọi người biết đến. Chìa khóa để cầu khẩn những ân sủng là sự sùng mộ, quy ngưỡng khởi từ chán ngán và từ bỏ đối với sanh tử. Sự sùng mộ ấy không phải là một lời vô vị nhạt nhẽo, mà được sanh ra từ trung tâm của trái tim và tận những chiều sâu của xương tủy mình. Với niềm tin xác quyết rằng không có vị Phật nào khác vĩ đại và mật thiết hơn Guru, hãy tụng bài kệ thành tâm này.

Hỡi bậc Guru, xin nghĩ đến con.
Bổn sư từ ái, xin nghĩ đến con.

Tinh túy của chư Phật trong ba đời,
Nguồn của thánh pháp – cái được tuyên thuyết và được chứng nghiệm –
Đạo sư của tăng già, cộng đồng cao cả,
Bổn sư ơi, xin nghĩ đến con.

Guru Amitabha (A Di Đà), xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới Pháp thân đơn nhất.
Dẫn dắt chúng con mang nghiệp xấu, lạc loài
Đến cõi Tịnh của suối nguồn Đại Lạc.

Guru Quán Thế Âm, xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới Báo thân quang minh.
Xin làm lặng hết khổ đau sáu nẻo
Lay kéo chúng con khỏi những chiều sâu của ba cõi lưu đày.

Guru Padmakara, xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ ánh sáng hoa sen của Camara(1)
Dân chúng khốn khổ này không nơi nương tựa trong thời mạt pháp,
Xin ngài nhanh chóng che chở với lòng đại bi.

Guru Yeshe Tsogyal,(2) xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cõi trời, đô thành của đại lạc.
Cứu giúp chúng con nặng nghiệp vượt qua đại dương tử sanh
Đến được đô thành vĩ đại của giải thoát.

Các bậc Guru của dòng kama và terma,(3) xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới trí huệ nhất như.
Xuyên phá ngục tối tâm thức mê lầm của con.
Khiến mặt trời chứng ngộ mọc lên ngời sáng.

Trime Oser toàn giác,(4) xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới ánh sáng của năm trí huệ tự nhiên.
Giúp con củng cố trong tâm thanh tịnh bổn nhiên
Và thông suốt bốn giai đoạn của ati yoga.(5)

Đức Atisha vô tỷ, cha và con,(6) xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ giữa một trăm chư thiên nơi Đâu Suất.
Xin hưng khởi Bồ đề tâm ở trong con,
Tinh túy của tánh Không và lòng Bi hợp nhất.

Ba thành tựu giả tối thượng – Marpa, Mila và Gampopa – xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới kim cương của đại lạc.
Nguyện con đạt được thành tựu của đại ấn, của Lạc và tánh Không,
Và đánh thức pháp thân trong lòng con bừng tỉnh.

Karmapa, chúa tể của thế giới, xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ hư không điều phục khắp cả chúng sanh.
Xin giúp con chứng ngộ rằng tất cả pháp là vô tự tánh và như huyễn.
Khiến con thấy hình tướng và tâm thức khởi hiện chính là ba thân.
Những vị Kagyu của bốn dòng lớn và tám dòng nhỏ, xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ xứ sở của cái nhìn bao quát thiêng liêng.
Xin giúp con xóa sạch mê lầm trong khoảnh khắc thứ tư
Và hoàn thiện nơi con kinh nghiệm và chứng ngộ.

Năm vị Tổ Sakya,(7) những Jetsun, xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới nhất như của sanh tử và niết bàn.
Xin giúp con hợp nhất cái thấy, thiền định và hành động rốt ráo thanh tịnh
Và bước đi trên con đường tối thượng thậm thâm.

Shangpa Kagyu vô tỷ,(8) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh.
Xin giúp con học đúng sự thực hành để được giải thoát nhờ những phương tiện thiện xảo
Và đạt đến sự hợp nhất không còn học nữa.

Đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo,(9) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới đại bi không dụng công.
Xin giúp con thực hành hành động thiền rõ thông vô tự tánh.
Xin giúp con làm chủ khí và tâm.

Cha độc nhất, Phadampa Sanggye,(10) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới của sự thành tựu hành động vô thượng.
Nguyện những ban phước của dòng phái ngài đi vào lòng con
Và nguyện sự trùng hợp tốt lành khởi khắp muôn phương.

Mẹ độc nhất, Machik Lapkyi Dronma, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới của Bát nhã ba la mật.
Xin giúp con nhổ gốc chấp ngã, nguyên nhân của tự kiêu,
Và chứng ngộ chân lý vô ngã siêu ý niệm.

Bậc toàn giác Tošlpo,(11) xin nghĩ đến con.
Xin nhìn xuống con từ cảnh giới đầy đủ mọi phương diện tối thượng.
Xin giúp con làm lặng hơi thở chuyển động vào kinh mạch trung ương
Và đạt được thân kim cương bất động.
Jetsun Taranatha,(12) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới của ba ấn.
Nguyện con đi trên đường kim cương bí mật không chướng ngại.
Và đạt được thân cầu vồng trong các cõi cao.

Jamyang Khyentse Wangpo,(13) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới trí huệ của hai chân lý.
Xin giúp con dẹp bỏ những che chướng vô minh của con
Và mở rộng cái nhìn hiểu biết tối thượng.

OŠsel Trulpe Dorje, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới ánh sáng cầu vồng năm sắc.
Xin giúp con tẩy sạch những nhiễm ô của hạt, khí và tâm thức
Và đạt đến giác ngộ của thân trẻ trung trong cái bình.(14)

Padma Do Nzak Lingpa, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới bất biến của Lạc và Không.
Khiến con được thành tựu trọn vẹn tất cả mọi ý định
Của các bậc chiến thắng và con cái của các Ngài.

Ngakwang Yonten Gyatso,(15) xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới hợp nhất của hư không và trí huệ.
Nguyện tập khí cho rằng thực tại là cứng chắc phải sụp đổ
Và nguyện con đem được bất kỳ sự việc gì xảy ra vào con đường.

Con của những bậc chiến thắng, Lodro Thaye, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ bản tánh từ và bi của ngài.
Khiến con chứng ngộ tất cả chúng sanh là mẹ cha muôn thuởû
Và toàn tâm hoàn thành lợi lạc của khắp hết mọi người.

Padma Kargyi Wangchuk, xin nghĩ đến con,
Nhìn xuống con từ cảnh giới của đại lạc và quang minh.
Xin giúp con giải phóng năm độc thành năm trí huệ
Và phá hủy sự bám chấp của con vào được và mất.

Tennyi Yungtrung Linpa, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ cảnh giới sanh tử niết bàn bình đẳng.
Nguyện lòng sùng mộ tự nhiên được sanh trong con.
Nguyện chứng ngộ và giải thoát đồng thời tăng trưởng.

Bổn sư từ ái, xin nghĩ đến con.
Nhìn xuống con từ đỉnh đầu con, nơi chốn của đại lạc.
Nguyện con gặp được tự tâm mình, khuôn mặt của Pháp thân
Và đạt đến Phật quả trong một đời này.

Than ôi !
Chúng sanh cũng như con, những người làm ác hạnh với bao nghiệp xấu,
Đã lang thang trong sanh tử từ vô thủy không bờ.
Ngay giờ đây chúng con trải nghiệm khổ đau không dứt,

Mà vẫn chưa có một phút giây sám hối bao giờ.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con khởi tâm buông bỏ tận đáy lòng con.

Dù con đã sanh ra làm người tự do và ưu đãi,
Con đã phung phí để nó hóa thành vô ích, rỗng không.
Con đã thường trực xao lãng bởi những hoạt động của cuộc đời phù phiếm này.
Không thể hoàn thành mục tiêu vĩ đại giải thoát và để cho biếng lười thắng trận,
Con trở về tay không từ đảo ngọc châu báu của cha.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con hoàn thành được mục đích làm người.

Không có ai trên cõi đất này mà không chết.
Ngay giờ đây, người người tiếp tục ra đi.
Con rồi cũng chết không còn lâu lắc,
Tuy nhiên như một kẻ ngu, con vẫn chuẩn bị để sống đời đời.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để cắt bỏ những chương trình vô nghĩa.
Con sẽ xa lìa những người yêu thương và bạn bè.

Của cải và thực phẩm cất chứa với lòng keo kiệt rồi ai sẽ hưởng.
Ngay cả cái thân này con yêu dấu biết bao cũng bỏ lại đàng sau.
Tâm thức con sẽ lang thang trong những trung ấm xa lạ của sanh tử.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con thấu hiểu được sự vô ích của cuộc đời.

Bóng tối đen của sự sợ hãi hộ tống theo con suốt đường.
Ngọn gió đỏ hung dữ của nghiệp chạy đuổi theo con.
Những sứ giả ghê gớm của Tử thần đánh và chém con.
Như thế, con trải nghiệm sự khổ đau không thể chịu đựng của những cõi thấp.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để tự giải thoát khỏi những khe sâu của chốn thấp mê đồ.

Những tội lỗi của con rộng lớn như núi, nhưng con che dấu chúng bên trong con.
Những lỗi lầm của người khác nhỏ như hạt mè, nhưng con tuyên bố ra và kết án chúng.
Con huênh hoang về những công đức của con, dù con không có một chút phần.
Con gọi mình là một hành giả của Pháp nhưng chỉ thực hành phi pháp.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con hàng phục được tính chấp ngã và kiêu mạn củamình.
Con giấu kín con quỷ chấp ngã bên trong, nó hủy hoại con thường trực.
Mọi tư tưởng của con là nguyên nhân của phiền não kéo dài.
Mọi hành động của con kết thành ác hạnh.
Ngay cả lối con đi, không hướng về giải thoát.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con nhổ bật gốc chấp ngã này.
Chỉ một chút lời khen hay tiếng chê làm con vui buồn sướng khổâ.
Một lời nói năng khiến con mất áo giáp kham nhẫn hành trang.
Ngay cả khi nhìn người không ai giúp đỡ, lòng bi chẳng khởi.
Khi người túng thiếu đến, tay chân con lòng keo kiệt buộc ràng.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để tâm thức con trộn hòa với Pháp.

Con nắm chặt quý yêu sanh tử không hoa.
Vì cơm áo, con hoàn toàn bỏ quên những mục tiêu vĩnh cửu.
Dù đã có mọi thứ con cần, con luôn luôn muốn thêm và thêm nữa.
Tâm thức con bị những sự vật không bản chất và hư huyễn dối lừa.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con không bị trói buộc với cuộc đời này.
Con không thể chịu nổi dù chỉ một đớn đau thân tâm nhỏ nhất,
Nhưng con quá ương ngạnh đến độ không sợ rơi vào những cõi thấp.
Dù con có thấy hiện tiền nhân quả không sai,
Con vẫn không làm việc thiện, mà chỉ kéo dài điều ác.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để lòng thâm tín vào nghiệp sanh khởi trong con.

Con thù hận những kẻ thù và luyến thương bè bạn.
Con u mê trong tối tăm, lăng xăng theo nhận lấy, chối từ.
Khi thực hành theo Pháp, con rơi vào xáo động, giải đãi và hôn trầm.
Khi trái nghịch với Pháp, con thông tuệ và giác quan tỉnh nhạy.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con chinh phục kẻ thù, phiền não quyền uy.
Bề ngoài con là một hành giả chân chính,
Nhưng bên trong, tâm thức con không hòa nhập với Pháp.
Những phiền não được che đậy trong con như một con rắn độc.
Khi gặp những hoàn cảnh xấu, những lỗi lầm tồi tệ được che dấu của con phátlộ.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con có thể điều phục được tâm mình.

Con không nhận rõ những lỗi lầm tồi tệ của con.
Con giữ gìn hình thức một hành giả trong khi vẫn dấn thân vào những theo đuổi phi pháp khác nhau.
Vì những phiền não, tự nhiên con quen với những hành động xấu.
Đã bao lần con cố phát sanh một tâm thức đức hạnh, nhưng rồi nó sụp đổ mãi hoài.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con thấy được những lỗi lầm.
Mỗi ngày qua, cái chết của con thêm gần gũi.
Mỗi ngày qua, con người con càng thêm thô nặng, cứng khô.
Dù phục vụ guru của con, lòng sùng mộ càng ngày càng tối ám.
Tình thương, thiện cảm và cái nhìn thiêng liêng đối với những bạn đạo ngày càng yếu dần.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con thuần hóa được bản chất ngoan cường.

Con đã quy y, phát Bồ đề tâm, và cầu nguyện,
Nhưng sùng mộ và lòng bi không sanh nơi đáy lòng con.
Con đã nói suông việc tu hành và lợi lạc tâm linh,
Chúng đã trở thành thói quen máy móc và con chẳng hề xúc động.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con được là một với Pháp.

Mọi khổ đau đến từ ham muốn hạnh phúc cho chính mình.
Dù có nói rằng Phật tánh đạt được bằng cách xem đến sự lợi lạc của những người khác.
Con đã phát Bồ đề tâm tối thượng nhưng âm thầm yêu quý chính mình.
Không chỉ không làm lợi lạc cho người khác, có khi con còn làm hại họ.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con được trao đổi chính mình cho những người khác.
Guru là Phật trong hình tướng con người, nhưng con nhìn Ngài như một thân xác.
Con quên mất lòng tốt Ngài ban cho bao nhiêu giáo huấn sâu xa.
Khi Ngài không làm điều con muốn, con chán nản sụt lùi.
Những hành động và thái độ của Ngài bị con phủ che bởi những nghi ngờ và bất tín.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để lòng sùng mộ không bị chướng che được tăng trưởng.

Tự tâm con là Phật, nhưng con không bao giờ thấu hiểu điều này.
Những tư tưởng lan man là pháp thân, nhưng con không chứng ngộ điều này.
Đây là trạng thái bổn nhiên, không tạo tác, nhưng con không thể hộ trì nó.
Tính tự nhiên như nhiên là sự vật như chúng thực là, nhưng con không tin vàođó.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để tâm thức con được tự nhiên giải thoát.
Cái chết chắc chắn đến, nhưng con không thể nhớ trong tâm điều đó
Thánh Pháp làm lợi lạc thật sự, nhưng con không thể thực hành thích đáng.
Nghiệp và hậu quả của nó là chắc thật, nhưng con không phân biệt thích đáng cái gì nên lấy cái gì nên bỏ.
Chánh niệm và tỉnh giác là chắc chắn cần thiết, nhưng không làm vững chắc chúng, con cuốn theo phóng dật.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con duy trì chánh niệm không lãng quên.
Vì những hành động xấu trước kia, con sinh vào lúc cuối của thời đen tối.
Mọi cái con đã làm xưa kia gây cho con khổ não.
Vì bạn xấu, con tối tăm bởi cái bóng của những ác hạnh.
Sự thực hành Pháp của con bị đánh lạc bởi những huyên thuyên vô nghĩa.
Guru ơi, xin nghĩ đến con ; nhanh chóng nhìn xuống con với lòng bi mẫn.
Ban phước cho con để con hoàn thành trọn vẹn Pháp thiêng liêng.

Xin ngài ban phước để con phát sanh buồn chán sâu xa.
Xin ngài ban phước để con dẹp bỏ những chương trình vô dụng.
Xin ngài ban phước để con luôn nhớ trong lòng sự đúng hẹn của cái chết.
Xin ngài ban phước để thâm tín nhân quả khởi dậy trong con.
Xin ngài ban phước để con đường thoát khỏi chướng ngại.
Xin ngài ban phước để con có thể tinh tấn thực hành.
Xin ngài ban phước để những nghịch cảnh được đưa vào con đường tối thượng.
Xin ngài ban phước để con thường xuyên áp dụng được các đối trị.
Xin ngài ban phước để sùng mộ chân thật khởi sanh trong con.
Xin ngài ban phước để con thoáng thấy trạng thái tự nhiên.
Xin ngài ban phước để quán chiếu trong lòng thức dậy.
Xin ngài ban phước để con nhổ sạch gốc vô minh.
Xin ngài ban phước để con đạt đến Phật quả trong một đời.

Guru quý báu, con khẩn cầu ngài.
Pháp vương từ ái, con kêu gọi ngài với lòng kính ngưỡng.
Con là một người không xứng đáng, không biết nương nhờ ai ngoài ngài.
Xin ngài ban phước để tâm thức con hòa trộn không mảy may lìa cách với ngài.

Trước đây có một số vị tăng sùng tín yêu cầu tôi viết một bài khẩn cầu, nhưng tôi đã trì hỗn đáp ứng yêu cầu của họ. Mới đây, Samdrup Drošnma, một hành giả mệnh phụ gia đình sang quý và Deva Raksita lại khẩn khoản yêu cầu tôi. Bởi thế, tôi, Lodro Thaye, người chỉ nắm giữ hình tướng của một guru trong thời đại đen tối này, viết ra bài này ở đại trung tâm thiền Dzongchoš Deshek Dušpa.(16)

Nguyện đức hạnh tăng trưởng.

Ban Dịch Thuật Nalanda dịch

 

CHÚ THÍCH
 1. Camara là một trong hai hòn đảo gần châu lục Jambudupa phương nam. Trên đảo này, Padmakara (Padmasambhava) hiện giờ trú ngụ trong một lâu đài trên Núi Màu Đồng.

2. Yeshe Tsogyal là một trong hai phối ngẫu chính của Padmakara, vị kia là Mandarava. Bà là tác giả của một tiểu sử Padmasambhava (Padma thang yig).

3. Dòng kama là một truyền thống truyền miệng, không đứt đoạn từ Phật Vajradhara đến guru gốc hiện giờ. Dòng terma y vào những đồ vật thiêng liêng và những lời dạy được Padmakara và các đạo sư khác cất dấu cho đến thời gian chúng được phát lộ. Bấy giờ chúng được khám phá và ban hành bởi những vị thầy được gọi là những terton (những người khám phá terma).

4. Đây là tên được Padmakara ban cho vị thầy Nyingma nổi tiếng Longchen Rabjam (1308-1364) trong một linh kiến.
5. Bốn giai đoạn (snang bzhi) này là : phát hiện của pháp tánh, tăng trưởng kinh nghiệm, chín muồi của soi thấy (quán), và trọn vẹn mọi mặt của pháp tánh.

6. Con tâm linh của Atisha (982-1054) ở đây là Dromtošn (1004-1063), đệ tử Tây Tạng chính của ngài. Atisha là vị sáng lập phái Kadampa.

7. Đây là năm vị thầy vĩ đại và sơ thời của dòng Sakya. Các ngài là Kušnga Nyingpo (1092-1158). Sošnam Tsemo (1142-1182), Trakpa Gyaltsen (1147-1216), Sakya Pandita (1182-1231) và Phakpa (1235-1270).

8. Shanpa Kagyu là một tông phái của dòng Kagyu được thành lập bởi Barapa Gyaltsen Palzang (1310-1391). Tuy nhiên nó có nguồn gốc từ Shang Khyunpo Naljorpa (990-1139 ?), một vị theo đạo Bošn rồi chuyển theo đạo Phật. Ngài có nhiều guru Ấn Độ, một trong số đó là Niguma, vợ và là đệ tử của Naropa.

9. Thangtong Gyalpo (1385-1464) nổi tiếng khắp Tây Tạng như một đại thành tựu giả và là người xây dựng những cây cầu sắt.

10. Phadampa Sangye (tịch năm 1117) là một vị thầy miền Nam Ấn Độ đem những thực hành shije (làm bình lặng) và choš (cắt đứt) đến Tây Tạng. Đệ tử chính của ngài là nữ thiền giả Tây Tạng, Machik Lapkyi Drošnma (1055-1149), vị này truyền bá dòng choš ở Tây Tạng.

11. Tošlpopa Sherap Gyaltsen (1291-1361) là người sáng lập trường phái Jonangpa nhấn mạnh chủ yếu Tantra Kalachakra và giáo lý Như Lai Tạng. Quan điểm shen tong (tha không) của Trung Đạo mà phái Jonangpa phát triển gây ra nhiều tranh luận giữa những phái theo quan điểm rang tong (tự không) ; tuy nhiên, quan điểm shen tong này là một nguyên lý quyền uy cho tư tưởng của phong trào không bộ phái Rimé nói chung và cho Jamgošn Kongtrušl nói riêng.

12. Taranatha (sinh 1575) là một trong những vị thầy nổi tiếng nhất của trường phái Jonangpa, đã viết một lịch sử Phật giáo Ấn Độ được biết nhiều đến cũng như một số bản văn quan trọng về Kalachakra.

13. Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) là một trong những vị lãnh đạo của phong trào Rimé vào thế kỷ 19 ở Tây Tạng. Ngài là guru gốc của Jamgošn Kongtrušl Lodroš Thaye. Osel Trušlpe Dorje và Padma Do Njak Lingpa là những pháp danh được ban cho ngài từ một lời tiên tri của Thangtong Gyalpo (xem hai đoạn kệ ở dưới).

14. Hình ảnh này được dùng trong những giáo lý ati để diễn tả bản tánh của giác ngộ nguyên sơ, vốn sẵn. Thân thể trẻ trung là sự giác ngộ luôn luôn hiện diện. Cái bình chứa dựng tất cả các pháp và làm cho các hiện tượng sanh khởi.

15. Tất cả bốn pháp danh kế tiếp đều thuộc về tác giả của bản văn này, Jamgošn Kongtrušl Lodroš Thaye. Pháp danh thứ nhất ngài nhận được khi thọ giới, cái thứ hai khi nhận lời nguyện bồ tát, cái thứ ba khi nhận quán đảnh – chính thức trở thành một đệ tử của Kim Cương thừa. Pháp danh cuối được ban cho khi ngài chính thức được công nhận là một tertošn, một người khám phá kho tàng terma.

Lý do Jamgošn Kongtrušl bao gồm chính ngài trong bài khẩn cầu guru là ngài làm bản văn này cho sự thực hành của những đệ tử của ngài theo như họ yêu cầu.

16. Trung tâm thiền định này ở đông bắc Shiatse, ở Zambulung, miền trên của Shang. Jamyang Khyentse Wangpo cũng ở đây một thời gian và có một linh kiến quan trọng về tám biểu lộ của đức Liên Hoa Sanh.

SHARE:

Trả lời