Tháng Mười Một 16, 2014

PHỤ LỤC

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship : The

CHÚ THÍCH

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship : The

Lời Bạt

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship : The