MƯỜI ĐIỀU HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN NHƯ LÀ ĐẠI AN LẠC

SHARE:

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức
Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship :
The precepts of the Gurus-Evans Wentz-Oxford University Press, 1967
A precious Garland of the Supreme Path-Lama Yeshe Gyamtso-Snow Lion, 1996

Sơ lược tiểu sử Đức Gampopa
Trang Mở Đầu
HAI MƯƠI TÁM ĐỀ MỤC NHỮNG CHÂM NGÔN THIỀN
MƯỜI NGUYÊN NHÂN CỦA HỐI TIẾC
MƯỜI YÊU CẦU TIẾP THEO
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG DỰA
MƯỜI ĐIỀU NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
MƯỜI ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH
MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
MƯỜI LẦM LẠC
MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA KHÔNG LẦM
MƯỜI BỐN THẤT BẠI TRẦM TRỌNG
MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI MỘT DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI CAO CẢ
MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH
MƯỜI CÁCH TỰ TẠO THÀNH TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU TỐT ĐẸP LỚN LAO NGƯỜI TA LÀM CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU HOÀN HẢO
MƯỜI LỖI LẦM TRẦM TRỌNG CỦA HÀNH GIẢ
MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN
MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
MƯỜI ĐIỀU CHỈ LÀ DANH TỪ
MƯỜI ĐIỀU HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN NHƯ LÀ ĐẠI AN LẠC
Lời Bạt
CHÚ THÍCH
PHỤ LỤC

(1) Bởi vì bản tánh của tâm thức của tất cả chúng sanh là Pháp Thân, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(2) Bởi vì trong nền tảng, tức là pháp giới tánh, không có mọi tạo tác về đặc tính thuộc danh tướng, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(3) Bởi vì trong chứng ngộ siêu vượt khỏi tri thức và ý niệm biên kiến không có mọi tạo tác phân biệt, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(4) Bởi vì trong kinh nghiệm trạng thái bổn nhiên vô sanh của tâm, không có mọi tạo tác ý niệm, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(5) Bởi vì trong hạnh không cố gắng, thoát khỏi mọi hành động, không có những tạo tác lấy và bỏ, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(6) Bởi vì trong Pháp thân – hư không và trí huệ không tách lìa nhau – không có những tạo tác của cái được thấu hiểu và cái đang thấu hiểu, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(7) Bởi vì trong Báo Thân – đại bi tự khởi – không có những tạo tác của sanh, tử, chuyển di hay biến đổi, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(8) Bởi vì trong Hóa Thân – đại bi tự khởi – không có những tạo tác của tri giác về những hình tướng nhị nguyên, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(9) Bởi trong pháp luân của giáo lý, không có những tạo tác của cái thấy về một bản ngã hay về những đặc tính, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

(10) Bởi vì trong hoạt động của Đại Bi vô biên không có phần hạn thiên vị hay phân đoạn thời gian, đó là cái hiện diện tự nhiên như là Đại An Lạc.

Đây là Mười Điều Hiện Diện Tự Nhiên Như Là Đại An Lạc.

SHARE:

Trả lời