CHÚ THÍCH

SHARE:


ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO
Tác Giả: MABEL COLLINS – (LIGHT ON THE PATH)
ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1966

LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN THỨ NHỨT
PHẦN THỨ NHÌ
CHÚ THÍCH

CHÚ THÍCH

 

[1] Trong một kỳ tái bản về sau (1894) tác phẩm này được gọi là “Một đoạn văn trích trong cuốn sách của “Những Giới Luật Vàng Ngọc”. (Ary-Asanga).

 

[2] Trong những ‘ Bài diễn thuyết” về trước (1903) nói đến “Ánh Sáng Trên Ðường Ðạo” được phát hành năm 1926 trong cuốn thứ ba của bộ sách “Những bài diễn thuyết về con đường Huyền Bí Học” xuất bản toàn bộ năm 1931, trang 619, bà Annie Besant nói những “Lời Bình Luận” đó là do bà Mabel Collins viết ra theo sự cảm hứng của Chơn Sư và thật là có giá trị, đáng cho ta đọc và nghiên cứu. Vậy người sinh viên hãy tự mình xét đoán lấy. Trong bổn in này, những lời Bình Luận” lại được xếp vào chỗ cũ; trong các kỳ xuất bản trước, chúng không được in.

[3] Kỳ xuất bản chữ Việt đầu tiên này chúng không được in ra.

[4] Ba chơn lý Đức Chơn Sư nói đây có kể ở chương thứ tám, của quyển “Mối tình của bông sen trắng”, một cuốn sách cũng do Ngài truyền lại : có ba chơn lý tuyệt đối, không thể nào để mất được. Tuy nhiên vì không có lời diễn tả ra nên bị chìm trong yên lặng.

a- Linh hồn con người vốn bất tử và tương lai của nó phát triển huy hoàng không biên giới.

b- Nguyên lý sanh ra sự sống ở nơi chúng ta và ở ngoài chúng ta, nguyên lý đó không khi nào chết, đời đời ban phước; nó không sao thấy được, nghe được, cảm giác được nhưng kẻ nào muốn nhận thức nó sẽ nhận thức được.

c- Mỗi người đều là người lập luật lệ cho chính mình một cách tuyệt đối, vừa là người ban phát sự vinh quang hay sự tối tăm cho mình, vừa là người cầm vận mạng mình, thưởng, phạt mình.

Ba Chơn lý nầy lớn lao như sự sống mà cũng giản dị như một tâm hồn giản dị nhất. Hãy dùng nó làm món ăn cho kẻ đói.

 

 

Nguồn : www.thongthienhoc.com

SHARE:

Trả lời