TÔNG CẢNH LỤC – THIỀN SƯ DIÊN THỌ – Tuệ Đăng – Hân Mẫn dịch – NXB – PHƯƠNG ĐÔNG

SHARE:

LỜI GIỚI THIỆU

Biển giác lặng trong, sạch hết thi vi danh tướng. Bởi thức tình dấy động, tưởng niệm điên đảo, khiến chúng sanh lưu đãng trong sóng thức, sinh tử tiếp nối bất tận. Thế nên biết một niệm quên tánh giác, muôn kiếp trầm trì nơi tăm tối, tới lui trong dị loại. Khổ thay! Khổ thay!

Chính nơi đây, đấng Đại giác xuất thế chỉ vì cứu vớt chúng sinh, mở bày diệu chỉ, vạch ra chỗ vọng nhiễm mê tình. Chư Tổ đến cõi này chẳng ngại nhổ đinh tháo chốt, cũng vì muốn dẫn dắt chúng nhân vượt qua bể khổ trầm luân. Các Ngài gióng lên tiếng chuông đại từ, thức tỉnh chúng hữu tình, dựng lại những gì mê đảo.

Từ nhân duyên đó, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là bậc Đạo sư của nhân thiên, thị hiện ở Trung Hoa vào cuối đời Đường. Ngài chỉ ra kho diệu kiến vô kiến, phơi bày bí tạng viên văn bất văn, nêu cao gương sáng Tông Cảnh, khiến người chưa biết, biết rõ cái chân tri vô tri, người chưa hiểu có thể hiểu ra và thành tựu đại giải vô giải. Đây quả là một viên bảo châu vô giá, đích thân ngài trao tặng đến từng người. Thật là hân hạnh cho khách hữu duyên!

Nay đây, các hành giả trong Tông môn, một bề muốn nêu cao ngọn đuốc thiền tông, làm sáng rỡ di huấn một đời của bậc Tông sư, nối nắm luân lưu nguồn mạch Phật Tổ. Bằng tất cả lòng quy ngưỡng. Ni sưTuệ Đăng và Hân Mẫn đã dồn hết tâm lực trí lực vào tác phẩm này, chuyển dịch Việt ngữ, những mong đời đời được kết duyên trong hội Phật, cùng tất cả chúng sanh đồng vào biển giác.

Trân trọng và thành ý, tôi kính cẩn ghi lời giới thiệu.

Thiền viện Thường Chiếu, ngày 24/06/09

Hân Định Sa-môn THÍCH NHẬT QUANG

SHARE:

Trả lời