Tháng Hai 12, 2022

Thầy Pháp Hạnh

GIAI ĐIỆU CUỘC SỐNG

Ngàn sau và ngàn sau nữa chỉ nghe được âm thanh của mưa những giọt