GƯƠNG THIỀN (Thiền Gia Quy Giám) – Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật – Thị Giới: dịch Việt – THIỆN TRI THỨC 2016

SHARE:

bia-truoc

new (1)

GƯƠNG THIỀN

(Thiền Gia Quy Giám)

 Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 ) Tào Khê Thối Ẩn thuật

 Thị Giới: dịch Việt – THIỆN TRI THỨC 2016

SHARE:

Trả lời