TULKU THONDUP

TULKU THONDUP

PHÁT TRIỂN NIỀM TIN

Bất cứ những nguyên nhân nào gây ra cảm giác vô giá trị, phương thuốc

TULKU THONDUP

BA THÂN

PHÁP THÂN Dharmakāya (Pháp thân), thân tối thượng, tạo thành nền tảng của mọi phẩm