Thrangu Rinpoche

Thrangu Rinpoche

NGHĨA CỦA BỐN YOGA

Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải

Thrangu Rinpoche

THIỀN CHỈ ĐẠI ẤN

Truyền thống tham thiền Đại Ấn [143]     Những chỉ dạy đại ấn truyền bá rộng

Thrangu Rinpoche

Ánh trăng Đại Ấn

Một khi chúng ta quyết định nghiên cứu và thực hành đại ấn, vấn đề