Rupert Spira

Rupert Spira

“ĐANG LÀ CHÍNH MÌNH”

Mọi người đều có cảm nhận “đang là chính mình”. Nhận thức “đang là chính