Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

CHỮ NGHĨA VÀ TU

Khi tôi ở núi Tiên Đồng, có một vị tăng tên là Lu từ Qingyuan

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

CHÂN THỰC HỌC ĐẠO

Đầu tiên, phải có lòng nhiệt thành cầu Đạo. Ví dụ, một người ước muốn

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

SANH VÀ TỬ (Shōji)

Là một sai lầm khi cho rằng người ta chuyển động từ sanh đến tử.

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

ĐẠI TRÍ HUỆ SIÊU VIỆT

Như thế “đại trí huệ siêu việt” như chúng ta đọc ở đây, có nghĩa

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

NHƯ VẬY

Như Vậy (Immo) Tiểu luận này bắt đầu với một lời nói của một vị