Dale Canegie

Dale Canegie

HẬN THÙ & THA THỨ

Nhà triết học Clarence Darron đã tóm tắt điều này trong câu: “Biết rộng tức