Tantra Thêm Nữa: Những Giáo Lý Về Hiểu

SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on email

NGUỒN TỐI THƯỢNG

Kunjed Gyalpo

Tantra Căn bản của Dzogchen Semde

Chögyal Namkhai Norbu

Adriano Clemente

Dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh bởi

Andrew Lukianowicz

The Supreme Soure – Kunjed Gyalpo

Snow Lion Publications, 1999

 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2018

Lời Nói Đầu
1. Nguồn Gốc Của Dzogchen: Từ Oddiyana Đến Tây Tạng
2. Dzogchen Semde Và Tantra Kunjed Gyalpo
3. Những Nguyên Lý Nền Tảng Của Tantra Và Dzogchen
4. Tantra Gốc
5. Tantra Thêm Nữa: Những Giáo Lý Về Hiểu
6. Tantra Chót: Những Lời Dạy Về Thiền Định
7. Tám Mươi Bốn Chương Của Kunjed Gyalpo
SHARE:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *