Tantra Chót: Những Lời Dạy Về Thiền Định

SHARE:

NGUỒN TỐI THƯỢNG

Kunjed Gyalpo

Tantra Căn bản của Dzogchen Semde

Chögyal Namkhai Norbu

Adriano Clemente

Dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh bởi

Andrew Lukianowicz

The Supreme Soure – Kunjed Gyalpo

Snow Lion Publications, 1999

 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2018

Lời Nói Đầu
1. Nguồn Gốc Của Dzogchen: Từ Oddiyana Đến Tây Tạng
2. Dzogchen Semde Và Tantra Kunjed Gyalpo
3. Những Nguyên Lý Nền Tảng Của Tantra Và Dzogchen
4. Tantra Gốc
5. Tantra Thêm Nữa: Những Giáo Lý Về Hiểu
6. Tantra Chót: Những Lời Dạy Về Thiền Định
7. Tám Mươi Bốn Chương Của Kunjed Gyalpo
SHARE:

Trả lời