TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

THIỆN TRI THỨC 

 1. Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện–Padmasambhava – 1998
 2. Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 – 1998
 3. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 4. Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse – 1999
 5. Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul – 1999
 6. Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng –Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 7. Con Đường Kim Cương Thừa về Sự Tịnh Hóa – Lama Yeshe – 1999
 8. Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma Thinley – 1999
 9. Mật Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14 – 1999
 10. Những Yoga Tây Tạng về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal Rinpoche – 2000
 11. Những Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans Wentz – 2000
 12. Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal – 2000
 13. Năng Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup – 2000
 14. Phật Tâm – LongchenRabjam – 2000
 15. Milarepa – Lobsang P.Lhalungpa – 2000
 16. Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa – 2001
 17. Tử Thư Tây Tạng – Chôgyam Trungpa và Francesca Fremantle – 2001
 18. Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku Rinpoche – 2001
 19. Đại Ấn – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje – 2001
 20. Sông Lửa Sông Nước – Taitetsu Unno– 2001 
 1. Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải – 2001
 2. Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. Orgyen Kusum Lingpa – 2002
 3. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đương Đạo – 2002
 4. Những Chữ Vàng – Garab Dorje – 2002
 5. Bức Thư  Bồ  Tát  Long  Thọ  Gởi  Cho  Vua  Gautamiputra – Sakya Trizin – 2002
 1. Yoga Giấc Mộng Và  Sự  Thực  Hành Ánh  Sáng  Tự Nhiên – Namkhai Norbu – 2002
 1. Tịnh Độ Tư Tưởng Luận – Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa – 2002
 2. Uống Dòng Suối Núi –Milarepa – 2002
 3. Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói về Chúa Jesus – Dalai Lama Thứ 14 – 2003
 4. Mười Tư  Tưởng  Pháp  Hoa  Trong  Đời  Sống  Hàng  Ngày– Đương Đạo – 2003
 1. Tánh Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé -2003
 2. Chánh Pháp Nhãn Tạng – Thiền sư Đạo Nguyên – 2003
 3. Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu – 2003
 4. Thực Tại Thiền – Đương Đạo – 2003
 5. Sáu Yoga Của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin – 2003
 6. Xã Hội Giác Ngộ – Chôgyam Trungpa – 2003
 7. Đánh Thức Trí Thông Minh –Krisnamurti – 2004
 8. Viên Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse – 2004
 9. Chú Giải về P’howa – Chagdud Khadro – 2004
 10. Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Dudjom Lingpa – 2004
 11. Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma – Nguyên Hảo dịch– 2004
 12. Yên Tĩnh Và Trong Sáng – Lama Mipham – 2004
 13. Thấy Thẳng Nhất Tâm – Thiền sư Nhật Bản Bạt Đội (1327- 1387) – 2005
 14. Thiền Tập – Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch – 2005
 15. Sự Nhảy Múa Ảo Diệu – Thinley Norbu – 2005
 16. Kinh Duy Ma Cật Chú Giải – Đại sư Tăng Triệu – 2007
 17. Đại Toàn Thiện – những giáo lý Đại Toàn Thiện giảng ở Tây phương Dalai Lama Thứ 14 – 2007
 18. Sự Tu Hành Kalachakra – Glenn H.Mullin – 2009
 19. Lòng Rộng Mở, Tâm Trong Sáng – Thubten Chôdron – 2009
 20. Đi Vào Kim Cương Thừa – Thinley Norbu – 2009
 21. Những Giáo Lý Thiết Yếu Của Đại Thừa – Dalai Lama Thứ 14 – 2010
 22. Ngồi không – Jonh Daido Loori – 2010
 23. Hành Trình Vô Trụ Xứ – Chõgyam Trumpa – 2011
 24. Thực Hành  Con  Đường  Bồ  Tát  Qua  Kinh  Duy  Ma  Cật – Đương Đạo – 2011
 1. Tự Giải Thoát Qua Thấy Với Tánh Giác Trần Trụi – Palmasambhava – 2012
 2. Tràng Ngọc Giải Thoát –GAMPOPA – 2013
 3. Những Điểm Thiết Yếu Của Đại Ấn: Nhìn Thẳng Tâm – Khenchen Thrangu Ringpoche – 2014
 4. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp – Một Dẫn Nhập Vào Đại Toàn Thiện – LongchenRabjampa – 2014
 5. Bạn Là Đôi Mắt Của Thế Giới –Longchenpa – 2015
 6. Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã – Đương Đạo – 2015
 7. Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm – Nguyễn ThếĐăng – 2015
 8. Kinh Viên Giác Lược Giảng – Đương Đạo – 2015
 9. Kinh Lăng Nghiêm Hành Giải – Đương Đạo – 2016
 10. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải – Đương Đạo – 2016
 11. Hiện Quán Trang Nghiêm Luận – Phật Di Lặc–Thrangu Rinpoche – 2016
 12. Einstein Và Đức Phật – Những Lời Nói Tương Tự – Biên tập: Thomas J.McFarlane – 2016
 13. Gương Thiền – Tây Sơn Đại Sư – Thị Giới – 2016
 14. Kinh Nhập Lăng Già – Dịch và Giảng Đương Đạo – 2016
 15. Đạo Phật Và Đời Sống – Nguyễn ThếĐăng – 2017
 16. Những Kho Tàng Từ Đỉnh Cây Tùng Xù – Padmasambhava – 2017
 17. Con Người Toàn Diện Và Tự Do – Nguyễn ThếĐăng– 2017
 18. Tìm Thấy Nhàn Nhã Và Thong Dong Trong An Vui – Longchenpa – 2017

SHARE:

Trả lời