Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười

Chư Phật trong trí huệ của các ngài sẽ nói

rằng tất cả kinh nghiệm của chúng ta giống như một toàn ảnh.

Hãy lại nghe sự soi sáng chân lý này.

 

Như một toàn ảnh thấy được nhưng không chất thể

cũng vậy ảo ảnh huyễn thuật thì vắng mặt nhưng hiển lộ;

mọi kinh nghiệm của chúng ta là ảo ảnh không chất thể,

maya của những khái niệm hư giả giống như một toàn ảnh,

thậm chí maya vô nhiễm giống như một toàn ảnh.

 

Cũng như mỗi phần chứa một hình ảnh của toàn thể,

cũng như một mảnh riêng lẻ của nó chứa toàn bộ hình tướng – ánh sáng,

thế nên biết một phần tử chúng ta biết toàn thể –

chúng ta biết vũ trụ trong một hạt cát.

 

Giống như những electron truyền thông với nhau bất kể xa gần,

bản tánh của tâm thì bao trùm tất cả,

mỗi kinh nghiệm là một toàn thể vô biên,

không gian – thời gian là nền tảng trong đó nó sanh khởi.

 

Khi gạch và hồ là những trường thống nhất trống không,

không gian – thời gian là không nền tảng, không gốc rễ hay cốt lõi;

như bóng ma, mọi xuất hiện, giống như một toàn ảnh,

mọi kinh nghiệm là một hình tướng – ánh sáng thống nhất của tâm và trường của nó.

 

Sanh tử là một mẫu hình bị nhiễu, một lộn xộn vô nghĩa,

trừ phi được soi sáng bởi ngọn đèn tia laser của tâm;

bấy giờ mọi sanh tử của chúng ta là niết bàn, những mẫu hình của ánh sáng,

giống như một toàn ảnh, tánh giác của sáng tỏ và tánh Không.

 

Khi một toàn ảnh được phân chia, những phần của nó thì đồng dạng

thế nên mỗi phần tử của kinh nghiệm chúng ta là một toàn thể –

chỉ bây giờ và ở đây là ánh sáng thống nhất của tâm.

 

Nếu những phần tử của một toàn ảnh là đồng dạng với mọi cái khác

thì có sự nối kết khoảnh khắc không có thời gian;

không gian ba chiều kích là một ảo ảnh được thiết lập trước

và không có những phân chia của thời gian trong cái tại đây và bây giờ.

 

Thiền định

Để chuẩn bị, như trước, chúng ta mong mỏi thấy mọi sự là một toàn ảnh

và thực hành chính là có được quen thuộc với nội quán ấy.

 

Trước tiên hãy tự quán tưởng là một toàn ảnh,

rồi bao gồm quang cảnh chung quanh trong toàn ảnh ấy

và mở rộng phạm vi để bao gồm toàn thể thế giới

và cuối cùng toàn bộ vũ trụ với những ngôi sao và thiên hà của nó.

 

Hãy kinh nghiệm mọi biến cố của trạng thái thức là những toàn ảnh,

mọi sắc tướng là hình tướng – ánh sáng lung linh, lấp lánh,

ở nơi mà bên trong và bên ngoài, hiện diện và vắng mặt, là một,

nơi tâm và những sáng tạo trong suốt của nó là chỉ một.

 

Như ban ngày, ban đêm cũng thế: hãy định tâm vào trung tâm trái tim

và ngủ trong không gian nơi giấc mộng thì giống như một toàn ảnh,

và giấc mộng sáng tỏ, và vân vân, như trước, sẽ chắc chắn sanh khởi.

 

Thậm chí những cái nhìn thấy và nội quán vĩ đại đều giống như những toàn ảnh.

Mắt của nội quán, những thần lực tâm linh, những samadhi

và tự phát đáp ứng hoàn hảo được hoàn thành,

và sống như Phật chúng ta trở thành ngọn đèn cho tất cả chúng sanh.

Hãy tự làm quen với mọi hoàn cảnh như là một toàn ảnh!

SHARE:

Trả lời