MỤC LỤC

SHARE:

MỤC LỤC

1.Chất lượng của đời sống. 1

2.Con đường hạnh phúc. 7

3.Cơ hội tạo dựng hạnh phúc. 17

4.Con người toàn diện và tự do. 21

  1. Cái đẹp của con người 41

6.Cái nhìn người khác và vật khác. 53

7.Cái thiện và hạnh phúc. 69

8.Con người toàn diện,  hạnh phúc toàn diện. 77

9.Ca ngợi hoa sen. 85

10.Con người: những giá trị và  sự hoàn thiện. 91

11.Đạo đức là nền tảng cho một xã hội thịnh vượng. 101

12.Giáo dục Phật giáo. 109

13.Ảnh hưởng của nền Văn hóa  Phật giáo. 129

14.Con đường Bồ Tát và xã hội hiện đại 137

15.Kho tàng lòng tốt 147

16.Không làm hại 153

17.Đức hiếu. 159

18.Cảm nghĩ về tăng già. 163

19.Bát nhã quán chiếu. 169

20.Bát nhã: chánh kiến giải thoát 183

21.Giới thiệu về Kim cương thừa. 197

22.Einstein và con đường hài hòa của Đông phương. 215

23.Khoa học hiện đại và con đường Phật giáo. 229

24.Thời gian có hay không. 247

25.Đi vào bài thơ Mộc Cận của Nguyễn Trãi 257

26.Sứ mạng thi sĩ: nhớ và tưởng. 263

27.Linh hồn hay yếu tính thi ca. 275

28.Lời chào tinh khôi 289

  1. Hoa hồng nở chẳng tại sao: Angelus silesus, Heidegger và một con đường Đông phương. 299

30.Sáng tạo qua cái nhìn của Phật giáo. 313

31.Thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật 333

32.Tản mạn về tiếng Việt 345

33.Nghệ thuật và Phật giáo. 351

34.Lời chúc đầu năm.. 365

  1. Mùa xuân từ cảm nghĩ đạo Phật 369

36.Phát triển kinh tế và văn hóa. 377

37.Sự thành đạt 383

38.Tây phương với Đông phương: đối thoại và cùng tiến. 389

39.Sống trong Bổn nguyện  của Phật A Di Đà. 399

  1. Con người hài hoà. 413

41.Xã hội hài hòa. 427

 

Những bài viết đã được in trong tạp chí Giác Ngộ và Văn Hoá Phật Giáo từ năm 1989 đến năm 2006

 

 

SHARE:

Trả lời