KẾT LUẬN CỦA BẢN LUẬN

SHARE:

KẾT LUẬN CỦA BẢN LUẬN

  1. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO SỰ GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN CỦA BA CÕI

 

Nghĩa của toàn thiện tự nhiên, bí mật tối hậu,

không che giấu nữa – thông điệp của nó được

phát lộ trọn vẹn ở đây:

Nguyện tất cả chúng sanh lưu lạc của ba cõi với không nỗ lực,

chứng ngộ tự do nội tại của họ trong

không gian trống không bổn nguyên!

 

Nguyện tất cả chúng sanh lưu lạc của ba cõi thấu hiểu bản tánh của tâm họ là tánh giác tự phát sanh, không cố gắng mà đều tìm thấy sự toàn thiện trong Dzogchen Ati, trạng thái hoàn toàn không điều kiện của toàn thiện tự nhiên, và nguyện họ trở thành những vị thầy hoàn hảo an trụ trong Samantabhadra!

 

Khi bản tánh không thể dò của tâm

sanh khởi tự phát như huyễn hóa toàn bộ

ba cõi được giải thoát như nó vốn là

và hiện thể đơn giản của Ati là toàn thiện.

 (Sáu tạng)

 

  1. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO SỰ LÀN TRUYỀN CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

 

Phá vỡ vỏ bao bọc của những cái thấy quy ước – lướt cao –

trong lối tiếp cận chót đỉnh – không gian của

vua Kim xí điểu vĩ đại –

nguyện thông điệp của atiyoga – tôn vinh trên tất cả –

lan truyền khắp nơi như một ngọn cờ chiến thắng vĩnh cửu.

 

Theo cách một kim xí điểu phá vỡ vỏ trứng của những cái thấy giới hạn, lớn lên đầy đủ và lập tức phóng vào bầu trời, thiền giả Đại Toàn Thiện bỏ lại đàng sau cả sự phóng chiếu và sự giải quyết của những nguyện vọng:

Như kim xí điểu xoải cánh bay vút

không có phức tạp không có đơn giản!

(Nguồn tối thượng)

 

Sự trao truyền atiyoga, lối tiếp cận chót đỉnh,

cao nhất của tất cả, như Tu Di, vua của các núi,

cao hơn cái cao nhất, tâm bao la của Samantabhadra,

biến hình những lối tiếp cận nhỏ bằng thần lực tự nhiên của nó.

(Bản sắc tự do)

 

  1. TÁC GIẢ VÀ CẤU TRÚC CỦA TÁC PHẨM

 

Ba bộ và chín tạng chứa trong bốn chủ đề,

nghĩa rốt ráo của nó được cơ cấu trong mười sáu phân đoạn.

bình luận Kho tàng Quý báu của Toàn thiện Tự nhiên này

được tạo cẩn thận bởi Longchen Rabjampa thiện ý.

 

Tất cả mọi chủ đề và lời dạy khác nhau của Đại Toàn Thiện Tự Nhiên nằm trong một bộ ba Tâm, Tạng, và Lời dạy Bí mật. Chúng cũng được gom thành chín tạng: tạng thanh tịnh bổn nguyên (tinh túy) (1); tạng tính tự phát (bản tánh) (2); tạng lưu xuất bất định (lòng bi) (3); tạng giải thoát khỏi nhân quả và nỗ lực (4); tạng thanh tịnh căn bản của những lỗi lầm và màn che (5); tạng thanh tịnh không thời gian của cái thấy và thiền định (6); tạng không hành động vốn tự phát không phải thi thiết (7); tạng tính năng động không mối nối của rigpa (8); và tạng giải thoát phổ quát (9). Ba bộ và chín tạng này được bao gồm ở đây bởi bốn chủ đề vắng mặt, mở trống, tính tự phát, và nhất thể bởi vì chúng được kết buộc bởi thực tại bất biến của bốn cái ấy. Mỗi cái trong bốn chủ đề được soi sáng theo bốn điểm mở bày, đồng hóa, sự kết buộc, và giải quyết, cho nên sự trình bày thành mười sáu phần nhỏ. Nó được soạn thảo để phát lộ trọn vẹn nghĩa trực tiếp, rốt ráo của Đại Toàn Thiện.

 

Kho tàng của Toàn thiện Tự nhiên được soạn thảo bởi Longchen Rabjampa, một thiền giả của lối tiếp cận thống soái, mà tên có nghĩa là Siêu Tạng Bao Trùm Tất cả, bởi vì ngài mở tâm đến một cái nhìn thấy và thiền định không biên bờ của thực tại như bầu trời. Ngài tạo nó một cách cẩn thận cho những thế hệ tương lai. Phát lộ chính xác tính năng động của Dzogchen Ati, bản tánh của tâm, và bởi đó thanh toán những thái độ làm nặng nề của mọi lối tiếp cận tiệm tiến thấp hơn. Như vậy tâm yếu được gọi là “búa kim cương”.

 

Trường thực tại, không sanh không diệt,

một tạng không hỗn hợp, bất biến và bất phân,

phá vỡ mọi giới hạn, được gọi là “cái búa tạ kim cương”:

nó là lời dạy bí mật thống soái mọi thiên lệch.

(Sự biến hình của sáu trường giác quan)

 

  1. GÂY NIỀM VUI Ở NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN TRONG TƯƠNG LAI

 

Nguyện nghĩa rốt ráo của năm chủ đề

trong kho tàng của toàn thiện tự nhiên này

được trang hoàng đẹp đẽ bởi những viên ngọc trai

của chiều rộng và chiều sâu,

thanh nhã trong kết cấu của nghĩa hòa điệu,

đem đến niềm vui cho những vị khách may mắn!

 

Nguyện cho những cam kết của những người dấn thân vào lối tiếp cận thống lĩnh này được hoàn thành và lời dạy kéo dài mãi mãi!

Kho tàng của Toàn thiện Tự nhiên, tạo bởi Longchen Rabjampa, một thiền giả của lối tiếp cận tối thượng, được kết thúc.

Ba lần chúc phúc!

SHARE:

Trả lời