Những Sóng, những Trường và Năng lượng

SHARE:

Những Sóng, những Trường
và Năng lượng

Theo phương trình nổi tiếng nhất của Einstein, E=mc2, khối lượng của một hạt thì tương đương với năng lượng của một sóng. Vật lý lượng tử diễn tả vật chất như là những sóng của xác suất; bản chất nền tảng của vật chất là bản chất của sóng trên một đại dương bao la của năng lượng. Chỉ ở trong một khoảng khắc quan sát ngắn ngủi nó mới có những đặc tính của một hạt. Nhà vật lý học hiện đại quan niệm một hạt chỉ là một phần nhỏ của năng lượng sóng tạm thời cô đọng vào một khối lượng trong một vùng và không tránh khỏi sẽ tan trở lại vào biển năng lượng từ đó nó khởi lên.

Cái thấy thấu suốt của nhà đạo học vào bản tánh của những hiện tượng cũng phát hiện một lãnh vực của những rung động nguyên tử vi tế đàng sau những hình tướng bề ngoài của những đối tượng vật lý. Thế giới hình tướng chỉ là một trò chơi của những sóng trên bề mặt của một đại dương vô biên của thức. Cũng như những làn sóng và biển đều làm bằng nước, thế giới và thức rốt ráo là cùng một chất thể.

 

Chúng ta tìm thấy rằng chúng ta có thể hiểu một cách tốt nhất dòng chảy của những sự kiện dưới dạng những làn sóng của hiểu biết.

                                                SIR JAMES JEANS

 

****

 

Những tạo hình trong tâm thức về những đối tượng và tâm khiến làm lay động thức căn bản như những sóng trên nước.

        KONGTRUL LODRÖ TAYÉ

****

Chúng ta hình dung thế giới của thực tại như là một dòng chảy sâu xa; thế giới hình tướng là bề mặt của nó, ở bên dưới đó chúng ta không thể thấy. Những sự kiện dưới sâu trong dòng làm trào lên những bọt và những xoáy trên mặt dòng chảy. Những cái này là những chuyển di của năng lượng và bức xạ của đời sống thế thường của chúng ta, nó tác động lên những giác quan của chúng ta và như vậy hoạt hóa tâm thức chúng ta; bên dưới những cái ấy là nước sâu thẳm.

                                                SIR JAMES JEANS

 

****

 

Sóng, bọt, xoáy và bong bóng tất cả đều vốn là nước. Tương tự, thân thể và cái ta thật ra không là gì ngoài thức thuần túy. Mọi sự vốn nguyên là thức.

                                                SHANKARA

****

Vật chất giống như một gợn sóng nhỏ trên đại dương năng lượng bao la này, có sự vững chắc tương đối nào đó và biểu lộ … Và thật ra trên đại dương ấy còn một đại dương lớn hơn … cội nguồn tối hậu thì vô lượng và không thể bị giam trong cái hiểu biết của chúng ta.

                                                DAVID BOHM

 

****

 

Tạng Tâm giống như một đại dương vĩ đại, bề mặt của nó gợn lên muôn đợt sóng nhưng chiều sâu của nó mãi mãi bất động.

                                                ĐỨC PHẬT

****

Lý thuyết trường của vật chất … (nói rằng) một hạt vật chất như một âm điện tử chỉ là một phạm vi nhỏ của trường điện từ trong đó sức mạnh trường có những giá trị rất lớn, điều này chỉ cho thấy một năng lượng trường tương đối khổng lồ được tập trung trong một không gian rất nhỏ. Một nút thắt năng lượng như vậy, nó không được phác họa rõ ràng tí nào đối với trường còn lại, lan truyền qua không gian trống không như một làn sóng trên mặt một cái hồ; không có cái gì như là một và cùng một chất để xác định âm điện tử trong tất cả mọi thời.

                                                        HERMAN WEYL

****

 

Những sản phẩm của nước như bọt, sóng và bong bóng, dù không khác với nước của biển, thì phân biệt với nhau và nối kết lẫn nhau và thâm nhập vào những liên hệ lẫn nhau. Và dù chúng không khác với nước của biển, những sản phẩm này của nước, bọt, sóng, các thứ … thì không đồng nhất với nhau. Và dù chúng không đồng nhất với nhau, điều này không ảnh hưởng đến sự kiện chúng không khác với biển. Cùng cách như vậy, trong trường hợp đang xem xét, người kinh nghiệm và những đối tượng của kinh nghiệm của nó không cần phải đồng nhất với nhau, dù chúng vẫn không khác với cái Tuyệt Đối.

                                                        SHANKARA

****

 

Không có sự phân biệt căn bản giữa khối lượng và năng lượng. Năng lượng thì có khối lượng và khối lượng biểu thị cho năng lượng. Thay vì hai định luật bảo toàn, chúng ta chỉ có một, định luật bảo toàn của khối lượng – năng lượng.

                                                        ALBERT EINSTEIN

 

****

 

… Chỉ một sự phân biệt tùy tiện trong tư tưởng mới phân chia hình thức của chất thể với hình thức của năng lượng.

Vật chất biểu lộ chính nó như một thành hình của một Sức Mạnh nào không biết được.

                                                SRI AUROBINDO

****

Chúng ta có thể xem vật chất là những vùng trong không gian nơi mà trường cực kỳ mạnh … Không có chỗ, trong vật lý học mới của chúng ta, cho cả trường lẫn vật chất, và trường là thực tại duy nhất.

                                                ALBERT EINSTEIN

 

****

 

Ngược lại với không gian là nguyên lý của chất thể, của sự phân chia, của “tính sự vật”. Nhưng không có gì có thể hiện hữu mà không có không gian. Không gian là điều kiện tiên quyết của tất cả hiện hữu, dù trong hình thức vật chất hay không vật chất, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng một sự vật hay một chúng sanh mà không có không gian.

        LAMA ANAGARIKA GOVINDA

****

Những hạt cơ bản … bản thân chúng không làm bằng vật chất, mà chúng chỉ là những hình thức có thể có của vật chất. Năng lượng trở thành vật chất bằng cách khoác lấy hình thức một hạt cơ bản, bằng cách tự biểu lộ nó trong hình thức này.

        WERNER HEISENBERG

 

****

 

Trong một nghĩa nào Vật chất thì không thật và không hiện hữu; nói thế nghĩa là, hiểu biết, ý tưởng và kinh nghiệm hiện thời của chúng ta về Vật chất không phải là chân lý của nó, mà chỉ là một hiện tượng của mối tương quan riêng biệt giữa những giác quan của chúng ta và toàn bộ hiện hữu trong đó chúng ta chuyển động. Khi khoa học khám phá rằng Vật chất tự giải tán nó thành những hình thức của Năng lượng, nó đã đưa ra một chân lý phổ quát và nền tảng.

                                                SRI AUROBINDO

 

 

 

SHARE:

Trả lời