Giới Thiệu

SHARE:

Giới Thiệu

HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN

(Skt. Abhisamayalankara – prajnaparamita – upadesha – shastra)

Một Giảng luận về Bát nhã ba la mật của

Phật Di Lặc

Một Bình giảng của

Thrangu Rinpoche

Geshe Lharampa

Dịch miệng bởi

Ken và Katia Holmes

Dịch sau cùng bởi

Tiến sĩ Cormelia Weishaar-Gunter

SHARE:

Trả lời