MỤC LỤC

SHARE:

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC.

1. Thực tại nền tảng của thế giới Hoa Nghiêm ……………………. 3
2. Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai khác …………………21
3. Tánh Không và Hoa Nghiêm ……………………………………….37
4. Tánh khởi………………………………………………………………….51
5. Bốn pháp giới ……………………………………………………………73
6. Tánh không và bốn pháp giới Hoa Nghiêm ……………………93
7. Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm ………………111
8. Tin …………………………………………………………………………..123
9. Ba pháp quán Hoa Nghiêm …………………………………………139
10. Hoa Nghiêm tánh khởi ………………………………………………153

11. Ngũ Trí Như Lai …………………………………………………………173
12. Tánh Không và an lạc …………………………………………………193
13. Tính viên mãn vốn sẵn trong kinh Hoa Nghiêm ……………..207
14. Như huyễn ………………………………………………………………..217
15. Biến hóa …………………………………………………………………..233
16. Nhất Tâm …………………………………………………………………251
17. Quang minh tạng ……………………………………………………….269
18. Trùng trùng duyên khởi ……………………………………………..281
19. Sự vật trong Kinh Hoa Nghiêm …………………………………….293

20. Đồng thời, đồng hiện, và sẵn đủ ……………………………………303
21. Sự sùng tín trong kinh Hoa Nghiêm ………………………………319
22. Bồ-đề tâm …………………………………………………………………333
23. Bồ-tát hạnh ……………………………………………………………….347
24. Hạnh Phổ Hiền …………………………………………………………..361
25. Từ bi nhập pháp giới ……………………………………………………381
26. Mùa xuân Hoa Nghiêm ……………………………………………….395
27. Sống trong pháp giới Hoa Nghiêm ………………………………..405

SHARE:

Trả lời