PHẦN LƯU THÔNG:

SHARE:

PHẦN THỨ BA
PHẦN LƯU THÔNG

I. ĐƯỢC PHƯỚC TIÊU TỘI HƠN CẢ.

A Nan, nếu như có người đem bảy báu đầy dẫy hư không cùng khắp mười phương dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, kính thờ cúng dâng, tâm không lúc nào xao lãng. Ý ông thế nào? Người ấy có nhân duyên cúng dường như thế, được phước nhiều chăng?

A Nan đáp rằng: Hư không vô tận, trân bảo vô biên. Ngày xưa có chúng sanh cúng Phật bảy đồng tiền, đến lúc bỏ thân còn được địa vị Chuyển Luân Vương, huống gì hiện tiền dùng thất bảo đầy cả hư không cúng dường khắp các cõi Phật thì dù suy nghĩ hết kiếp còn chẳng thể thấu, phước ấy làm sao có bờ bến.

Phật bảo A Nan: Chư Phật Như Lai nói lời không hư vọng. Nếu lại có người thân đủ bốn trọng tội, mười tội ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này phương khác, cho đến cùng hết các địa ngục Vô gián trong mười phương, không nơi nào chẳng trải qua, mà có thể trong một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì tội chướng người ấy liền được tiêu diệt, biến cái nhân khổ ở địa ngục thành cõi nước An Lạc, được phước vượt hơn người bố thí cúng dường ở trước trăm lần, ngàn lần, ngàn vạn ức lần, như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể nói hết được.

…………………………………

Bảy thứ báu đầy khắp hư không dầu sao cũng là vật vô thường, hữu vi trong ba cõi. Làm sao có thể bằng cái “ thanh tịnh bổn nhiên, toàn khắp pháp giới” , tức là Như Lai tạng diệu chân như tánh, lưu xuất tất cả pháp thế gian và xuất thế gian.

Kinh này chính là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng thường trụ, đem nó mà cúng dường nghĩa là giảng nói cho người khác thì hơn tất cả các thứ cúng dường hữu vi có sanh có diệt. Đã thế tội chướng của mình, dầu có nặng đến đâu cũng liền được tiêu diệt trước tam muội Kim cương Như huyễn này.

Cho nên đọc được kinh này mà không biết tự cúng dường kinh cho mình thì uổng biết bao nhiêu kiếp.

…………………………………………

Nếu có chúng sanh có thể tụng kinh này, trì được chú này thì nếu ta nói rộng ra dẫu đến tột các kiếp cũng chẳng hết. Y theo lời dạy của ta, như lời dạy mà tu hành thì thẳng đến Giác ngộ, không còn các nghiệp ma.

……………………………………………..

Biết tụng kinh là không lìa rời khỏi tánh giác Diệu Minh. Biết tụng niệm Kinh liên tục là biết niệm niệm chuyển vật tức đồng Như Lai. Biết trì thần chú là không lìa với quang minh Phật đảnh, luôn luôn được sự hộ trì của chư Phật, chư Đại Bồ tát và trời thần các cõi thì ma không thể quấy phá. Cho đến lúc không còn các nghiệp ma thì Phật tánh hiện rõ hoàn toàn.

………………………………………….

Phật nói kinh này xong, các hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tất cả trời, người, a tu la trong thế gian, các Bồ tát, Nhị thừa, thánh hiền, đồng tử ở các phương khác và các đại lực quỷ thần thảy đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui.

HẾT KINH.

SHARE:

Trả lời