THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỶ THUẬT

SHARE:


Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày và Đêm
Việt dịch: Trùng Hưng và An Phong – Thiện Tri Thức 2003.

1. LỜI NÓI ĐẦU
2. GIỚI THIỆU
3. MỤC LỤC
4. CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM
5. PHÁT HỌA CHỦ ĐỀ & Chú thích Bản Văn Căn Cứ trên Bình Giảng Miệng của Namkhai Norbu
6. ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CÙA TÁC GIẢ
7. ĐÔI NÉT VỀ DỊCH GIẢ
8. THUẬT NGỮ NHỮNG TỪ KỶ THUẬT

Thuật Ngữ những Từ Kỹ Thuật

 

Anh                                          Tây Tạng                                   Việt (giảng thêm)
an định                                       brtan pa                                  an định, làm vững chắc 
an định trong trạng                       rnal mar bzhag pa
thái tự nhiên
bản tánh của tâm                        sems nyid
bất động (khỏi trạng g.yo med
thái bổn nguyên)
chánh niệm, hiện                        dran pa
diện
chiều kích của hiện                     sku (kaya) thân
hữu
chiều kích toàn thể                     khor yud chen po
của đời sống người ta
dấu vết nghiệp                            bag chags  tập khí
dấu vết nghiệp của                      snag bai chags
cái nhìn thấy thuộc
vật chất
dấu vết nghiệp của                     lis kyi bag chags
thân
dấu vết nghiệp của                      yid kyi bag chags
vận hành tâm thức
diệu dụng                                  rtsal                                             hiệu ứng, hiệu nghiệm
đúng như nó là                           de bzhin nyid                                như vậy, như thị
giải thoát vào thể                        zang sar gral
trạng của chính nó
hiện diện (tính từ)                       hrig ge ba
hiện diện thanh                           rig pa                                          tánh giác rig pa
tịnh
hiện diện trong thể                      rang sar gnas
trạng của chính nó
hiểu                                           rtogs pa
hiểu biết những sự                      ji bzhin mkhyen pa
vật như chúng là
hòa nhập                                  bsre ba
không chỉnh trị,                          ma bcos pa                                không cải tạo
không sửa sang
không xao lãng                         yengs med                                    không phóng dật, 
  vô niệm
kinh nghiệm sau                       rjes nyams
thiền định
kinh nghiệm trong                     sgom nyams
khi thiền định
kinh nghiệm về                          bde bai nyams
cảm giác lạc
kinh nghiệm về                         gsal bai nyams
sáng tỏ
kinh nghiệm về vô                   mi rtog pai nyams
niệm, tánh không
minh bạch                              sal le ba
Năng lực                                 thugs rje
nhận biết                                ngo shes pa
những che chướng                   nyon mongs gi sgrib pa
do phiền não
những che chướng                    shes byai sgrib pa
với hiểu biết
quả cầu, hạt                            thig-le (bindu)
sáng tỏ  gsal ba
tánh giác thanh                        rang byung rig pa
tịnh tự-phát sanh
tập trung                                  bsam gtan
(dhyana)
tham thiền                               ting nge dzin                                           nhập chánh định
(samadhi)
thanh tịnh bổn                          ka dag
nguyên
thật trạng của hiện                    chos nyid                                             pháp tánh
hữu  (dharmata)
thể trạng tự nhiên,                    rang bzhin
cố hữu
thư giãn với hiện                   lhug pa  buông xả với hiện 
diện   diện tỉnh giác
tiến bộ theo con                      lam khyer
đường, làm (cái gì) 
thành con đường
tiến bộ trong sự                      bogs dbyung
thực hành
tinh túy                                  ngo bo
tình trạng tự nhiên                  gnas lugs
tỉnh giác nguyên sơ                ye shes  ye shes (Jnana) còn có 
nghĩa là trí huệ, nên 
đồng nghĩa với “trí 
huệ nguyên sơ” (Xem 
thêm Những Chữ Vàng, 
trang 155-156)
tỉnh giác nguyên sơ               rig pai ye shes  trí huệ nguyên sơ về
của hiện diện thanh   tánh giác
tịnh
tỉnh giác nguyên sơ              ji snyed ye shes                                         trí huệ nguyên sơ về
                                                                                                          về số lượng   số lượng, tức là trí huệ
huệ hiểu biết tất cả sự
                                                                                                           sự vật trong cá thể của 
                                                                                                            chúng
tỉnh giác                               shes pa
tỉnh giác tức thời                  skad cig shes pa
tịnh quang tự nhiên  r            ang bzhin od gsal
trạng thái, thể trạng               ngang
trạng thái của hòa                  mnyam nyid ngang
nhập
trạng thái tự nhiên                 rnal ma
trần truồng                            rjen ne ba                                                  trần trụi, hiển lộ trần trụi
tương tục của tỉnh                  shes rgyun
giác
tự-giải thoát                         rang grol
tự giải thoát ngay                   shar grol
khi sanh khởi
tự giải thoát qua                    gcer grol
chú ý trần trụi
tự nhiên, nguyên                    gnyug ma
thủy, đích thật
tự-toàn thiện tự                     lhun grub
nhiên
xuất hiện                              snang ba                                                   hình tướng xuất hiện
Yoga Bổn Nguyên                  Atiyoga

SHARE:

Trả lời