Xá-lợi Tử!

SHARE:


BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI
ĐƯƠNG ĐẠO
IN LẦN THỨ NHẤT 1981
IN LẦN THỨ HAI NXB. THIỆN TRI THỨC 2002

1. DẪN NHẬP
2. MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
3. HÀNH GIẢI
4. Ma Ha
5. Bát-nhã Ba-la-mật-đa
6. Tâm Kinh
7. Quán Tự Tại Bồ-tát
8. Khi hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa sâu xa
9. Chiếu kiến năm uẩn đều Không
10. Vượt qua mọi khổ ách
11. Xá-lợi Tử!
12. Không chẳng khác sắc
13. Sắc tức là Không, Không tức là sắc
14. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế
15. Xá-lợi Tử! Thế nên mọi pháp là Không tướng, không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm.
16. Thế nên trong Không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử, cũng không có hết lão tử, không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc.
17. Do vô sở đắc, Bồ-tát y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm vô quái ngại, do vô quái ngại không mọi điên đảo, rời xa mọi điên đảo mộng tưởng, rốt ráo Niết-bàn
18. Ba đời chư Phật, do y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác
19. Thế nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ tất cả khổ, chân thật bất hư
20. Nên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú rằng Gaté gaté, paragaté, parasam-gaté, Bodhi svaha

Xá-lợi Tử!

1. Đây là ngài Xá-lợi-phất, vị mà theo kinh Lăng Nghiêm đắc A-la-hán nhờ nhĩ thức. Âm thanh là một rung động tần số, nên bao giờ cũng gây một ảnh hưởng từ vật chất đến tâm linh. Đó là ý nghĩa của các Thần chú (Mantra). Chỉ một tiếng kêu này cũng đủ để Xá-lợi-phất thức tỉnh trước thực tại Không. Sự thức tỉnh bằng cách gọi tên này được áp dụng rất nhiều trong Thiền tông.

2. Chỉ một tiếng gọi đủ phá tan năm ấm.
Có một vị Thiền sư gọi đệ tử: “Xà-lê!”
Đệ tử ứng tiếng: “Dạ.”
Thiền sư hỏi: “Ai đó?”

3. Một hôm ngài Ca-diếp gọi A-nan: “A-nan!”
A-nan đáp: “Dạ.”
Tổ nói: “Cây phướn trước chùa ngã rồi!”
A-nan liền ngộ.

4. Khi một Thiền sư gọi chúng ta, ta trả lời như thế nào? Nếu trả lời, ta đang mắc vào ngã tướng và năm ấm. Không trả lời thì không được, lưỡng nan này làm sao vượt qua? Vượt qua được tức vượt qua mọi khổ ách. Chúng ta hãy tự hỏi lấy chính mình” “Ai đó?” Ai đang nói, đang đi, đang ăn, đang suy tưởng? Có ai là có sanh tử. Nếu biết hỏi lấy chính mình thì cũng biết giải thoát chính mình

SHARE:

Trả lời