NHỮNG SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA THIỆN TRI THỨC

SHARE:


THỰC TẠI THIỀN, Những Bước Chân Trong Rừng Thiền Việt Nam
Đương Đạo, Thiện Tri Thức

1. TRANG ĐẦU
2. TÂM ẤN CHƯ PHẬT
3. TÂM ẤN: Thực Tại Thanh Tịnh Bản Nhiên
4. GIẢI THOÁT SANH TỬ
5. THỰC TẠI TRƯỚC MẮT
6. HIỆN TẠI VĨNH CỬU
7. CÁI CHÍNH MÌNH: Bốn Mắt Nhìn Nhau
8. HÀNH ĐỘNG: Từ Tự Do Đến Tự Do
9. NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG
10. CON ĐƯỜNG CỦA SỰ RÕ TÂM
11. TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI
12. LỜI KẾT
13. NHỮNG SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA THIỆN TRI THỨC

 Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện – Padmasambhava
 Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14
 Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối – Dalai Lama Thứ 14
 Kho Tàng Tâm Của Các Bậc Giác Ngộ – Dilgo Khyentse
 Đại Toàn Thiện Tự Nhiên – Khenpo Nyoshul
 Con Đường Đến Tự Do Vô Thượng – Dalai Lama Thứ 14
 Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa – Lama Yeshe
 Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng – Karma Thinley
 Mật Thừa Tây Tạng – Tsong Khapa và Dalai Lama Thứ 14
 Những Yoga Tây Tạng Về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ – Tenzin Wangyal Rinpoche
 Những Giáo Huấn Của Gampopa – Lama Yeshe Gyamtso và Evans Wentz
 Tu Hành Tâm Linh Liên Hệ Với Trung Ấm – Tulku Pema Wangyal
 Năng Lực Chữa Lành Của Tâm – Tulku Thondup
 Phật Tâm – Longchen Rabjam
 Milarepa ¬– Lobsang P. Lhalungpa
 Con Đường Căn Bản Đến Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa
 Tử Thư Tây Tạng – Chošgyam Trungpa và Francesca Fremantle
 Nghệ Thuật Để Sống Trọn Vẹn Ý Nghĩa Cuộc Đời – Akong Tulku Rinpoche
 Đại Ấn – Karmapa Thứ Chín Wangchug Dorje
 Sông Lửa Sông Nước – Taitetsu Unno
 Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ – Nguyên Giác Phan Tấn Hải
 Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt – H. H. Orgyen Kusum Lingpa
 Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải – Đương Đạo
 Những Chữ Vàng – Garab Dorje
 Bức Thư Bồ Tát Long Thọ Gởi Cho Vua Gautamiputra – Sakya Trizin
 Yoga Giấc Mộng Và Sự Thực Hành Ánh Sáng Tự Nhiên – Namkhai Norbu
 Tịnh Độ Tư Tưởng Luận – Các đại sư Tịnh Độ Trung Hoa
 Uống Dòng Suối Núi – Milarepa
 Đức Đạt Lai Lạt Ma Nói Về Chúa Jésus – Dalai Lama Thứ 14
 Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày – Đương Đạo
 Tánh Giác Lộ Toàn Thân – Karma Chagmé
 Chánh Pháp Nhãn Tạng – Thiền sư Đạo Nguyên
 Sống Trong Tham Thiền Chu Kỳ Ngày Và Đêm – Namkhai Norbu
 Thực Tại Thiền – Đương Đạo
 Sáu Yoga Của Naropa – Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin
 Xã Hội Giác Ngộ – Chošgyam Trungpa
 Đánh Thức Trí Thông Minh – J. Krisnamurti
 Viên Ngọc Như Ý – Dilgo Khyentse
 Chú Giải Về P’howa – Chagdud Khadro
 Những Lối Vào Pháp Thân – Dudjom Lingpa
 Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma – Nguyên Hảo dịch
 Yên Tĩnh Và Trong Sáng – Lama Mipham

SHARE:

Trả lời