MƯỜI ĐIỀU HOÀN HẢO

SHARE:

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức
Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship :
The precepts of the Gurus-Evans Wentz-Oxford University Press, 1967
A precious Garland of the Supreme Path-Lama Yeshe Gyamtso-Snow Lion, 1996

Sơ lược tiểu sử Đức Gampopa
Trang Mở Đầu
HAI MƯƠI TÁM ĐỀ MỤC NHỮNG CHÂM NGÔN THIỀN
MƯỜI NGUYÊN NHÂN CỦA HỐI TIẾC
MƯỜI YÊU CẦU TIẾP THEO
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG DỰA
MƯỜI ĐIỀU NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
MƯỜI ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH
MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
MƯỜI LẦM LẠC
MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA KHÔNG LẦM
MƯỜI BỐN THẤT BẠI TRẦM TRỌNG
MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI MỘT DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI CAO CẢ
MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH
MƯỜI CÁCH TỰ TẠO THÀNH TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU TỐT ĐẸP LỚN LAO NGƯỜI TA LÀM CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU HOÀN HẢO
MƯỜI LỖI LẦM TRẦM TRỌNG CỦA HÀNH GIẢ
MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN
MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
MƯỜI ĐIỀU CHỈ LÀ DANH TỪ
MƯỜI ĐIỀU HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN NHƯ LÀ ĐẠI AN LẠC
Lời Bạt
CHÚ THÍCH
PHỤ LỤC

(1) Đối với người khả năng bậc thấp, tin vào luật nhân quả là cái thấy hoàn hảo.

(2) Đối với người khả năng bậc trung, chứng ngộ rằng tất cả các pháp bên trong và bên ngoài là bốn sự hợp nhất – hiện tượng và tánh Không, Sáng tỏ và tánh Không, Lạc và Không, giác và Không – là cái thấy hoàn hảo.

(3) Đối với người khả năng bậc cao, chứng ngộ rằng cái được thấy, người thấy và sự chứng ngộ là hợp nhất không thể phân chia, là cái thấy hoàn hảo.(7)

(4) Đối với người khả năng bậc thấp, trụ nhất tâm vào đối tượng là thiền định hoàn hảo.

(5) Đối với người khả năng bậc trung, trụ trong định (samadhi) của bốn sự hợp nhất là thiền định hoàn hảo.

(6) Đối với người khả năng bậc cao, trụ không ý niệm trong sự hợp nhất không thể phân chia của cái được thiền định, người thiền định và sự thực hành thiền định là thiền định hoàn hảo.

(7) Đối với người khả năng bậc thấp, giữ gìn luật nhân quả như con ngươi của mắt mình là hạnh hoàn hảo.

(8) Đối với người khả năng bậc trung, kinh nghiệm của tất cả các pháp như mộng và như huyễn là hạnh hoàn hảo.

(9) Đối với người khả năng bậc cao, không có hạnh nào cả là hạnh hoàn hảo.

(10) Đối với những người của cả ba cấp bậc khả năng này, sự tịch diệt của tất cả phiền não và chấp ngã là dấu hiệu hoàn hảo của tiến bộ tâm linh.

Đây là Mười Điều Hoàn Hảo.

SHARE:

Trả lời