MƯỜI YÊU CẦU TIẾP THEO

SHARE:

Gampopa. Việt dịch: Thiện Tri Thức
Bản tiếng Anh:The Supreme Path of Discipleship :
The precepts of the Gurus-Evans Wentz-Oxford University Press, 1967
A precious Garland of the Supreme Path-Lama Yeshe Gyamtso-Snow Lion, 1996

Sơ lược tiểu sử Đức Gampopa
Trang Mở Đầu
HAI MƯƠI TÁM ĐỀ MỤC NHỮNG CHÂM NGÔN THIỀN
MƯỜI NGUYÊN NHÂN CỦA HỐI TIẾC
MƯỜI YÊU CẦU TIẾP THEO
MƯỜI ĐIỀU PHẢI NƯƠNG DỰA
MƯỜI ĐIỀU NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG NÊN TRÁNH
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA PHẢI BIẾT
MƯỜI ĐIỀU CẦN THỰC HÀNH
MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ
MƯỜI ĐIỀU KÍCH ĐỘNG
MƯỜI LẦM LẠC
MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN
MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA KHÔNG LẦM
MƯỜI BỐN THẤT BẠI TRẦM TRỌNG
MƯỜI TÁM TỆ NẠN ẨN GIẤU CỦA NHỮNG HÀNH GIẢ
MƯỜI HAI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI MỘT DẤU HIỆU CỦA MỘT NGƯỜI CAO CẢ
MƯỜI ĐIỀU VÔ ÍCH
MƯỜI CÁCH TỰ TẠO THÀNH TAI HỌA CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU TỐT ĐẸP LỚN LAO NGƯỜI TA LÀM CHO CHÍNH MÌNH
MƯỜI ĐIỀU HOÀN HẢO
MƯỜI LỖI LẦM TRẦM TRỌNG CỦA HÀNH GIẢ
MƯỜI ĐIỀU CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU KHÔNG CẦN THIẾT
MƯỜI ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN
MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP
MƯỜI ĐIỀU CHỈ LÀ DANH TỪ
MƯỜI ĐIỀU HIỆN DIỆN TỰ NHIÊN NHƯ LÀ ĐẠI AN LẠC
Lời Bạt
CHÚ THÍCH
PHỤ LỤC

1) Cần thiết phải có một đường lối và sự độc lập trong tu hành để không bị chao đảo bởi những lời khuyên khác.

(2) Cần thiết thực hành với niềm tin và tinh tấn để tương ưng với những giáo huấn của Guru thiêng liêng.

(3) Cần thiết tuyển chọn và đưa vào thực hành những giáo huấn của Guru của mình một cách không sai lầm, với hiểu biết sự khác biệt trong những giáo huấn thích hợp và không thích hợp (với mình).

(4) Cần thiết điều hợp với Tâm của Guru thiêng liêng bằng trí huệ, niềm tin và sự tinh tấn.

(5) Cần thiết rằng qua chánh niệm, chú ý và thận trọng, ba cửa thân, ngữ, tâm không bị che ám bởi lầm lỗi.

(6) Cần thiết rằng người ta phải vững vàng và độc lập trong sự thực hành của mình, nhờ có can đảm và áo giáp tinh tấn.

(7) Cần thiết thường xuyên không có luyến chấp và tham muốn để không bị biến thành nô lệ.

(8) Cần thiết tinh tấn trong sự gom góp không ngừng hai sự tích tập, bằng cách bổ sung sự thực hành của mình với ba phần chuẩn bị, thi hành và kết thúc.(1)

(9) Cần thiết bao giờ cũng hướng tâm mình đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh, dù trực tiếp hay gián tiếp, với tình thương và lòng bi.

(10) Cần thiết rằng qua hiểu và ngộ, người ta nắm được bản tánh của tất cả sự vật để không rơi vào sai lầm cho chúng là thật có thực thể và tính chất.

Đây là Mười Yêu Cầu Tiếp Theo.

SHARE:

Trả lời