Đi Vào Thực Tại

Tánh Hải

PHẢN QUANG

Xưa khi vua Trần Nhân Tông từ biệt ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy của

VĂN THÙ KHAI THỊ

Xưa, Ngài Vô Trước Văn Hỷ thiền sư đến động Kim Cương ở núi Ngũ

Thích Thông Phương

THIỀN BỆNH

Thiền vốn không bệnh, có bệnh sao gọi là thiền? Tuy nhiên, do người thực hành

Lục Tổ Huệ Năng

TỰ TÂM TỨC PHẬT TÁNH

Niêu-hiệu Thiên-Thiên thứ hai, năm Quý-Sửu, tháng tám, mồng ba (qua tháng chạp trong năm

Hòa Thượng Hư Vân

TU CÙNG KHÔNG TU

Giảng tu hành, giảng không tu hành đều là câu nói suông. Chúng ta thấu