Đi Vào Thực Tại

Thích Thông Phương

THIỀN BỆNH

Thiền vốn không bệnh, có bệnh sao gọi là thiền? Tuy nhiên, do người thực hành

Lục Tổ Huệ Năng

TỰ TÂM TỨC PHẬT TÁNH

Niêu-hiệu Thiên-Thiên thứ hai, năm Quý-Sửu, tháng tám, mồng ba (qua tháng chạp trong năm

Hòa Thượng Hư Vân

TU CÙNG KHÔNG TU

Giảng tu hành, giảng không tu hành đều là câu nói suông. Chúng ta thấu

Shar Khentrul Jamphel Lodrö

VƯƠNG QUỐC SHAMBHALA

Hiệp hội Shambhala Để được sinh ra ở Shambhala, người ta phải tạo ra một

Nguyễn Thế Đăng

PHẬT TÁNH: THỰC TẠI TỐI HẬU

Trong phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về sự nhập Niết bàn của Đức Phật. Để

Thiền Sư Thánh Nghiêm

THIỀN VÀ NGỘ

Thiền tông khi khai ngộ gọi là “thấy tánh”, sau khi thấy tánh phải giữ