Đi Vào Thực Tại

PHẢN QUANG

Xưa khi vua Trần Nhân Tông từ biệt ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy của

VĂN THÙ KHAI THỊ

Xưa, Ngài Vô Trước Văn Hỷ thiền sư đến động Kim Cương ở núi Ngũ