The Right Way of Gong-an Seon(zen)

SHARE:

參禪須透祖師關 : Zen meditation is to break through the Gateway to Patriarch (e.g. koan), 
妙悟要窮心路絕 : and delicate enlightenment ultimately demands the stillness of mind.

the scent of apricot tree blossom

塵勞迥脫事非常 : Getting out of dust and pain is not an ordinary matter.
緊把繩頭做一場 : Play a round grabbing it tight.
不經一番寒徹骨 : If apricot blossoms don’t once get over midwinter coldness,
焉得梅花撲鼻香 : can they get the scent stirring up the air ?

Zen Master Seung Sahn says :

Zen is very simple… What are you?

In this whole world everyone searches for happiness outside, but nobody understands their true self inside.

Everybody says, “I” — “I want this, I am like that…” But nobody understands this “I.” Before you were born, where did your I come from? When you die, where will your I go? If you sincerely ask, “What am I?” sooner or later you will run into a wall where all thinking is cut off. We call this “Don’t know.”

Zen is keeping this “Don’t know” mind always and everywhere.

When walking, standing, sitting,
lying down, speaking, being
silent, moving, being still.
At all times, in all places, without
interruption — what is this?
One mind is infinite kalpas.

Meditation in Zen means keeping don’t-know mind when bowing, chanting and sitting Zen. This is formal Zen practice. And when doing something, just do it. When driving, just drive; when eating, just eat; when working, just work.

Finally, your don’t-know mind will become clear. Then you can see the sky, only blue. You can see the tree, only green. Your mind is like a clear mirror. Red comes, the mirror is red; white comes the mirror is white. A hungry person comes, you can give him food; a thirsty person comes, you can give her something to drink. Their is no desire for myself, only for all beings. That mind is already enlightenment, what we call Great Love, Great Compassion, the Great Bodhisattva Way. It’s very simple, not difficult!

So Buddha said that all beings have Buddha-nature ( enlightenment nature ). But Zen Master Joju said that a dog has no Buddha-nature. Which one is right? Which one is wrong? If you find that, you find the true way.

 

參禪 須 透 祖師 關 : Thiền là đột phá Cổng vào Tổ (ví dụ: công án),
妙悟 要 窮 心路 絕 : và sự giác ngộ tinh tế cuối cùng đòi hỏi sự tĩnh lặng của tâm trí.

hương thơm của hoa mai

塵勞 迥 脫 事 非常Thoát  khỏi cát bụi và đau đớn không phải là chuyện thường.
緊 把 繩頭 做 一場Lấy  một vòng cho chặt.
不 經 一番 寒 徹骨 : Nếu hoa mai không một lần vượt qua giữa mùa đông lạnh lùng,
焉得 梅花 撲鼻 香 : họ có thể lấy được mùi hương khuấy động không khí không?

Thiền sư Seung Sahn  nói:

Zen rất đơn giản… Bạn là gì?

Trên toàn thế giới này, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng không ai hiểu được con người thật của họ bên trong.

Mọi người đều nói, “Tôi” – “Tôi muốn cái này, tôi thế kia…” Nhưng không ai hiểu cái “Tôi” này. Trước khi bạn được sinh ra, tôi đến từ đâu? Khi bạn chết, tôi của bạn sẽ đi về đâu? Nếu bạn chân thành hỏi, “Tôi là gì?” sớm hay muộn bạn sẽ gặp phải một bức tường nơi mọi suy nghĩ bị cắt đứt. Chúng tôi gọi điều này là “Không biết”.

Zen đang giữ tâm “Không biết” này luôn luôn và ở mọi nơi.

Khi đi, đứng, ngồi,
nằm, nói,
im lặng, di chuyển, đứng yên.
Mọi lúc, mọi nơi, không
bị gián đoạn – đây là gì?
Nhất tâm là vô lượng kiếp.

Thiền trong Zen có nghĩa là giữ tâm không biết khi cúi đầu, tụng kinh và ngồi thiền. Đây là thực hành Thiền chính thức. Và khi làm điều gì đó, hãy cứ làm. Khi lái xe, chỉ cần lái xe; khi ăn chỉ ăn; khi làm việc, chỉ cần làm việc.

Cuối cùng, tâm trí không biết của bạn sẽ trở nên rõ ràng. Sau đó, bạn có thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có màu xanh. Bạn có thể nhìn thấy cây, chỉ có màu xanh lá cây. Tâm trí của bạn giống như một tấm gương trong sáng. Đỏ đến, gương đỏ; màu trắng đến gương là màu trắng. Một người đói đến, bạn có thể cho anh ta thức ăn; một người khát đến, bạn có thể cho cô ấy một cái gì đó để uống. Họ không mong muốn cho bản thân tôi, chỉ cho tất cả chúng sinh. Tâm ấy đã là giác ngộ rồi, ta gọi là Đại Từ Bi, Đại Bi, Đại Bồ Tát Đạo. Nó rất đơn giản, không khó!

Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh (tánh giác). Nhưng thiền sư Joju nói rằng một con chó không có Phật tính. Cái nào là đúng? Cái nào sai? Nếu bạn tìm thấy điều đó, bạn tìm thấy con đường đích thực.

 Thiền sư Seung Sahn 

SHARE:

Trả lời