CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM)

SHARE:


CỐT TỦY CỦA ĐẠO PHẬT (THE ESSENCE OF BUDDHISM)
DAISETZ TEITARO SUZUKI (LINH-MỘC-ĐẾ THÁI-LAN)
Bản dịch: TRÚC THIÊN – TỦ SÁCH PHẬT HỌC AN TIÊM – 1968

1. MỤC LỤC
2. GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ
3. BÀI MỘT. PHÂN BIỆT VÀ VÔ PHÂN BIỆT
4. BÀI HAI. TÂM ĐẠI BI VÀ THẾ GIỚI HOA NGHIÊM SỰ SỰ VÔ NGẠI
5. PHỤ LỤC
6. VĂN NGHIỆP CỦA SUZUKI – Linh-Mộc-Đế Thái-Lan
7. GHI CHÚ

SHARE:

Trả lời