Yongey Mingyur Rinpoche

Yongey Mingyur Rinpoche

TÂM BẢN NHIÊN

TÂM BẢN NHIÊN “Gọi là ‘chân tánh’, vì tánh ấy không do ai tạo ra.”

Yongey Mingyur Rinpoche

QUAY VỀ TỰ TÂM

QUAY VỀ TỰ TÂM “Chỉ riêng việc nhận hiểu ý nghĩa tâm thức sẽ hoàn