Vĩnh Gia Huyền Giác

Vĩnh Gia Huyền Giác

CHỨNG ĐẠO CA

Chỉ những bài ca tán tụng chân như của các thánh nhân khi thành đạo, đặc biệt là những vị đại thành tựu.

Vĩnh Gia Huyền Giác

SỰ LÝ KHÔNG HAI

âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là