Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu

Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu

BẢN TÂM VÔ SANH

Trong 37 phẩm trợ đạo theo Nikaya và A-Hàm, đức Phật có dạy Tứ Chánh