Thiền sư Bankei

Thiền sư Bankei

TÂM BẤT SINH

Ngày nay người ta đi hàng trăm ngàn dặm để được trông thấy các Thiền