SHUNRYU SUZUKI

SHUNRYU SUZUKI

HIỂU ĐÚNG

Dù quí vị có tu tập tọa thiền hay không, quí vị vẫn có Phật

SHUNRYU SUZUKI

BẤT NHỊ

Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc,

SHUNRYU SUZUKI

PHẬT LUÔN Ở ĐÂY

Linh nguyên minh hạo khiết Chi phái ám lưu chú Chấp sự nguyên thị mê