Namkhai Norbu Rinpoche

Namkhai Norbu Rinpoche

AM HIỂU SỰ THỰC HÀNH

Không có hiểu biết đích thực, mọi hiện tượng chỉ là những hình ảnh giả