Longchen Rabjampa

Longchen Rabjampa

CÁI THẬT VÀ CÁI ĐÚNG

Chính một khuynh hướng nghiệp căn bản của con người khiến chúng ta thường quan

Longchen Rabjampa

HÀNH GIẢ THIỀN ĐỊNH

Canh giữ tâm bạn trong cô tịch, từ bỏ những phóng dật và công việc,

Longchen Rabjampa

NỀN TẢNG

Nền Tảng Bổn Nguyên : Tinh túy của nó vốn thanh tịnh như một pha

Longchen Rabjampa

Hành giả thiền định

Là một người thực hành, Bạn phải có niềm tin, sự kiên trì, từ bỏ