Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche

THỰC NGHĨA YÊU THƯƠNG

Yêu thương chính mình không phải là điều trái với giáo lý Đai thừa. Đại

Lama Zopa Rinpoche

THƯƠNG MẾN THA NHÂN

THƯƠNG MẾN THA NHÂN Lama Zopa Rinpoche Lozang Ngodrub dịch, Thanh Liên hiệu đính Hoán