Karma Chagmé

Karma Chagmé

BẢN TÁNH CỦA TÂM

Bản tánh của tâm của chính bạn là sugatagarbha. Một sugata là người đã đạt