Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

KHAI TRIỂN TỪ BI TÂM

Từ bi tâm và lòng nhân ái là nền tảng cho sự thành công của

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH

Thông điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma gửi đến Những người Xây dựng Hòa

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Khi nói về tâm bồ đề, nghĩa là tâm giác ngộ, thì nói chung giác

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

HẠT GIỐNG TỪ BI

“Xin chào mừng Ngài và cảm ơn Ngài đã tham gia cùng với chúng con!” Pico đã bắt đầu và kính vấn an Đức Ngài: “Ngài vẫn khoẻ chứ ạ?”

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

THỰC CHỨNG TÁNH KHÔNG

Việc thông hiểu giáo lý tánh không của Phật giáo là thiết yếu để sống