Dean Cunningham

Dean Cunningham

TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

Sự tôn trọng là chấp nhận một người đúng như anh ta vốn thế, bất

Dean Cunningham

CÓ TRÁCH NHIỆM

Đó là một tranh cãi bất tận. Chúng ta có chịu trách nhiệm về những