Thân thể ngàn năm còn nguyên vẹn của lục tổ Huệ Năng

SHARE:

Huệ Năng (638 – 713), là một đại sư, được người đời tôn sùng là vị tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Quốc. Ông là học trò của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, đắc đạo từ khi còn chưa xuất gia.

SHARE:

Trả lời