Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư

Chư Phật trong trí huệ của các ngài đã nói

mọi kinh nghiệm thì giống như ảo ảnh.

Bây giờ hãy nghe tôi làm sáng tỏ chân lý này.

 

Như hơi nóng của một ngày mùa hè

một ảo ảnh, một ốc đảo có nước, lởn vởn trên sa mạc,

thế nên qua thói quen mạnh mẽ của sự nhân cách hóa cái tâm như là tự ngã

phóng xuất như ảo ảnh mê lầm xuất hiện trong bầu trời tâm.

 

Không có tinh túy ở đó để nắm bắt như là có chất thể,

trong trạng thái của niết bàn bất nhị, trống không,

không vật chất và không tự ngã, như bầu trời, không bắt đầu,

chúng ta biết nó là vô sanh, vô niệm, vượt khỏi hình ảnh và ý tưởng.

 

Vào khoảnh khắc nó hình như xuất hiện, dù bất cứ cái gì,

hình như được tạo ra nhưng không nguồn gốc, nó giống như ảo ảnh;

hình như hiện hữu nhưng không nơi chốn, nó giống như ảo ảnh;

hình như cụ thể nhưng không hề kết tinh; nó giống như ảo ảnh;

hãy thấy mọi xuất hiện là tan biến nhanh không thể nắm bắt.

 

Mọi tâm trạng, cảm nhận và phê phán định tính,

giống như ảo ảnh, chỉ là phù phiếm, trống không trong tinh túy,

và thế giới bề ngoài và cuộc đời tưởng tượng của chúng ta,

mọi kinh nghiệm, bên trong và bên ngoài, tất cả và mỗi một sự,

giống như một ảo ảnh, không hiện hữu những vẫn chiếu sáng,

bản tánh của nó vốn luôn luôn tinh khôi và mới mẻ.

Chúng ta nhận biết nó là không thời gian, không trung tâm hay chu vi.

 

Thậm chí nhị nguyên của hình tướng – ánh sáng và tánh Không là một ảo ảnh;

không có khẳng định hay bác bỏ cái thực sự là phù phiếm

chúng ta thấy tâm nhị nguyên của chúng ta là bất nhị, chỉ là một ảo ảnh:

đây là tâm Phật không thời gian, bao giờ cũng hiện diện.

 

Thiền định

Bây giờ nhìn tiến trình thiền định làm quen,

trong chuẩn bị, hãy làm như trước:

mong mỏi nhận biết trực tiếp mọi kinh nghiệm là ảo ảnh.

Nhưng điểm chính là để cho tâm an trụ,

không dao động, không hy vọng hay sợ hãi,

trong không gian trống không như ảo ảnh của mọi kinh nghiệm.

 

Vào ban đêm, như trước, chúng ta sẽ cảm nhận thế giới giấc mộng là ảo ảnh.

 

Không mong muốn cái gì, cái tôi tự biến mất,

những thần lực huyễn thuật, samadhi, hiện ra từ bên trong,

và trạng thái Phật thành tựu nhanh chóng.

Hãy tự làm quen với thực tế như một ảo ảnh!

SHARE:

Trả lời